Trwa nabór do Policji w Głogowie

0
959
Arch.-2011-08-22-zachowanie-godne-pochwaly@Glogow-01

Policja- zawód, o którym marzy wielu małych chłopców, wymagający, ale jednocześnie dający dużo satysfakcji. Praca, w której każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania. Profesja dla tych, którzy lubią pomagać innym i cenią stabilne warunki zatrudnienia, a także możliwość rozwoju zawodowego.Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji teraz mają szansę na dołączenie do grona głogowskich policjantów. Właśnie ruszył nabór! W marcu na najlepszych kandydatów czekają aż 42 etaty. Kto może zostać Policjantem i jakie kryteria należy spełnić, by dostać pracę w Policji?

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ul. Obrońców Pokoju 17 tel. 76 7277292

Policjantem może zostać:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
  •   posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
  •   nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub   przestępstwo skarbowe;
  •   korzystający z pełni praw publicznych;
  •   posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
  •   dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata do służby wykształcenia:

• wykształcenie wyższe (magisterskie lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji:  prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne;
•  wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wymienione;
•  wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier);
•  wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania).

Preferencje z tytułu umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

• posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego;
• posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych;
• posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej;
• posiadanie prawa jazy kategorii „A” lub „C”.
Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie do służby;
• wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B do pobrania w Komendzie Powiatowej Policji w Głogowie oraz komendach powiatowych i rejonowych Policji lub każdej innej jednostce Policji na terenie kraju);
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).
Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zalety pracy w Policji:

• możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;
• gwarancję stałych warunków pracy;
• ciekawą pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego;
• różnorodny system szkoleń;
• precyzyjny system wynagrodzenia;
• rozbudowany system socjalny.

Planowane przyjęcia do służby w 2018 roku:

20 marca       – 42 osoby;
2 lipca    – 70 osób;
24 września   – 80 osób;
27 grudnia  – 100 osób;

Źródło: Policja Głogów