Obowiązkowa ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudna

0
4133

Wójt Gminy Rudna informuje, że na podstawie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3b w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych oraz pozbywanie się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Jednocześnie informuję, że w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, na podstawie art. 6 ust. 1 w/w ustawy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Rudna zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Rudna o wypełnienie stosownego zgłoszenia i dostarczenie go do Urzędu Gminy w Rudnej lub przesłanie na adres poczty elektronicznej: sekretaria@rudna.pl.   

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy pokój numer 207 oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.rudna.pl. w Zakładce / Wzory dokumentów / Wzory wniosków do pobrania.

GMINA RUDNA