Ku przyszłości poprzez aktywną integrację

    0
    1248

    W kwietniu bieżącego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej rozpoczął realizacje projektu systemowego pod nazwą “Ku przyszłości poprzez aktywną integrację”. W tym roku realizowana jest czwarta edycja projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W bieżącym roku ze wsparcia skorzysta pięć osób (trzy kobiety i dwóch mężczyzn).

    W minionym miesiącu (kwietniu) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej rozpoczął realizacje projektu systemowego pod nazwą “Ku przyszłości poprzez aktywną integracje”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W tym roku odbywa się czwarta edycja tego projektu. W ramach projektu pod nazwą “Ku przyszłości poprzez aktywną integracje” w Gminie Jerzmanowa ze wsparcia skorzysta pięć osób – trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Grupę docelową stanowią osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowa, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. W ramach zadania aktywna integracja zaplanowano aktywizację zawodową: warsztaty z doradcą zawodowym, aktywizację społeczną: warsztaty edukacyjno- kompetencyjne, warsztat i poradnictwo indywidualne z radcą prawnym oraz aktywizację edukacyjną. Przeprowadzone zostaną także kursy na profesjonalnego pracownika magazynowego, spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi – metodą MAG, spawanie blach i rur elektrodami otulonymi – spoiny pachwinowe oraz spawanie gazowe blach.

    Dodatkowo w czerwcu zaplanowano zorganizowanie dla uczestników projektu wraz z jedną osobą z najbliższego otoczenia (mąż, żona, dziecko, sąsiad, rodzeństwo) jednodniowy wyjazd o charakterze edukacyjno- kulturalnym do Wrocławia. Zaplanowano także warsztat / prelekcję dla uczestników projektu oraz uczniów trzeciej klasy z Gimnazjum w Jerzmanowej. Grupa pięciu osób otrzyma również wsparcie dochodowe w postaci zasiłków celowych i celowych specjalnych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Zakłada się, że zrealizowanie zaplanowanych działań pozwoli na osiągnięcie celu głównego poprzez umożliwienie dostępu do rynku pracy osobom bezrobotnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania mają też poprawić funkcjonowanie grupy w środowisku społecznym a także zmniejszy zjawisko wykluczenia społecznego.