Kolejny nabór wniosków

0
576

W związku z niewykorzystaniem przez pracodawców środków z REZERWY KFS w wysokości ok 9 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach serdecznie zaprasza Pracodawców zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do składania wniosków.

Wnioski należy składać:

W formie papierowej w sekretariacie PUP w Polkowicach, ul. Legnicka 15, pok. 203 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską, o złożeniu wniosku decyduje data wpływu wniosku do PUP Polkowice.
Drogą elektroniczną na adres e-mail: wrpo@praca.gov.pl. Wnioski muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
Wnioski potwierdzone profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia.

Rada Rynku Pracy określiła na rok 2018 następujące priorytety:

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Przyjęte sformułowanie priorytetu a) rezerwy KFS pozwala sfinansowanie kształcenia ustawicznego wyłącznie w zakresie umiejętności ściśle zawodowych, o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym: nie przewiduje się finansowania tzw. kompetencji miękkich. Priorytet ten jest tożsamy z priorytetem ministra obowiązującym przy wydatkowaniu środków KFS w 2017 r. i stanowi zawężenie w stosunku do priorytetu ministra nr 1 ustalonego na 2018 r.
Kod zawodu deficytowego dotyczy kierunku szkolenia a nie stanowiska. Pracodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa. Oznacza to, że kluczowe jest zbadanie w jakim zawodzie planowane jest kształcenie, a nie w jakim obecnie pracuje osoba kierowana do odbycia kształcenia ustawicznego.

Kod zawodu należy podać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2018 poz. 227)

wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

W ramach priorytetu b) Rady Rynku Pracy środki rezerwy KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak
i pracowników. Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS urząd jest zobowiązany określić, czy podczas rozpatrywania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie brał pod uwagę zawody deficytowe w powiecie czy na terenie województwa. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przyznanymi przez MRPiPS Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach będzie rozpatrywał wnioski z określonymi zawodami deficytowymi w powiecie polkowickim na podstawie Barometru zawodów deficytowych na 2018 r. oraz Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie polkowickim w roku 2017.
Ww. dokumenty zamieszczone są w załączniku do naboru (Zawody deficytowe w powiecie polkowickim obowiązujące przy naborze z rezerwy KFS) u dołu strony.

Wnioski rozpatrywane będą zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r. poz. 117) i w następujący sposób:

I etap:
Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się pracodawcę na piśmie w przypadkach niedołączenia załączników wymaganych w § 5 ust. 2. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.12.2016r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, tj.:

zaświadczenia lub oświadczenia o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
formularz informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu;
wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.

II etap:
Po pozytywnej weryfikacji wniosku w trakcie etapu I uwzględnia się w oparciu o § 6 ust. 5 w/w rozporządzenia:

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt 14 Zasad udzielania przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach pomocy pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego „Jeżeli przyznany limit środków z rezerwy KFS nie pozwoli na zaspokojenie wszystkich pracodawców, których wnioski będą rozpatrzone pozytywnie, Urząd zastrzega sobie prawo zastosowania dodatkowych kryteriów przyznawania środków KFS”.
W związku z powyższym priorytetowo będą traktowane wnioski pracodawców, którzy do tej pory nie korzystali z dofinansowania w PUP Polkowice na kształcenie ustawiczne ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Ponadto wielkość udzielonego wsparcia na jednego uczestnika nie może przekroczyć kwoty 4,6 tys. zł.
W sytuacji, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo, wyznacza się pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 na jego poprawienie. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia, gdy nie zostanie poprawiony przez pracodawcę w wyznaczonym terminie.

Zgodnie z art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wsparcie w ramach KFS jest instrumentem fakultatywnym, co oznacza, że wniosek może zostać przyjęty do realizacji, odrzucony lub uzupełniony. Dopuszcza się negocjacje w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu.
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzyma pisemną informację wraz z uzasadnieniem, od której nie przysługuje odwołanie.

W przypadku, gdy wnioski złożone w wyżej ustalonym terminie nie wyczerpią puli przyznanych środków, Urząd ogłosi kolejne nabory.

Informacji na temat przedmiotowego wsparcia udzielają pracownicy Działu Centrum Aktywizacji Zawodowej, Monika Tomalik – specjalista ds. programów i Anna Stolarska – specjalista ds. programów, Bożena Jabłońska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, pokój 201, numer tel.: 76 746 52 68

Wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach priorytetów ustalonych na rok 2018 wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem: http://www.polkowice.praca.gov.pl/

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2018 – ważne informacje

Do działań, które nie podlegają sfinansowaniu należą m.in.:

konferencje, kongresy, warsztaty, zjazdy branżowe,
szkolenia miękkie,
kształcenie ustawiczne realizowane poza granicami Polski,
studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
szkolenia obowiązkowe, np. BHP i PPOŻ,
badania okresowe,
koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia,
kształcenie ustawiczne w przypadku podpisania wniosków przez pełnomocników bez umocowania reprezentujących instytucje zewnętrzne /szkoleniowe /pośredniczące w pozyskaniu środków KFS.

Skorzystać ze środków KFS nie mogą m.in. :

osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
osoby współpracujące przy prowadzeniu działalności gospodarczej – zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są to: małżonek, dzieci własne lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujące przy prowadzeniu działalności,
lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe wraz z kosztami obsługi określone w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
pracownicy będący na: urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym, urlopie bezpłatnym, osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach prawa handlowego (z wyjątkiem sytuacji, gdy osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w spółce), prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jedynym lub większościowym udziałowcem,
osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

PUP POLKOWICE