Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego

0
165

W pierwszym półroczu tego roku  z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 766 legniczan, którym udzielono 876 porad. Największą grupą korzystających były osoby starsze powyżej 65-roku (198) oraz młode, kończące edukację i rozpoczynające życie zawodowe  (powyżej 25 – 35 lat) -116.

Średnio udzielanie porady trwało – do 15 min (ok.28 proc.). Porady 30 – 45 minutowe to nieco ponad 18 proc, a do godziny ok. 11 proc. Najczęściej z porad prawnych korzystały kobiety (blisko 60 proc.). 

Legniczanie mogli liczyć na to, że prawnik poinformuje o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących uprawnieniach lub obowiązkach, także w związku z toczącym się już postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym (676 porad). Prawnicy wskazywali sposób rozwiązania problemu prawnego (485 razy), oraz sporządzić projekt pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu przed sądem administracyjnym( 4)

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski działa System darmowej pomocy prawnej działa w Polsce od 2016 r. W Legnicy nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w czterech punktach:

  • Punkty 1 i 2 Witelona 8 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2) godz. 8.00-12.00 i 12.00-16.00
  • Punkty 3 i 4 Kościuszki 38 (Wydział Geodezji i Kartografii) godz. 8.00-12.00i 12.00-16.00

Prowadzenie punktów powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym konkursie ofert oraz radcom i adwokatom  wskazanym przez ich izby. W Legnicy, pomoc prawna jest świadczona przez cztery godziny dziennie, pięć razy w tygodniu.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, telefonicznie lub elektronicznie 76/ 73-12-140, email: [email protected] ( nowe rozwiązanie obowiązujące od tego roku). 

Od początku tego roku nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana legniczanom według nowych przepisów, dzięki czemu może z niej skorzystać więcej osób. Wcześniej mogli z niej skorzystać tylko mieszkańcy, którym w okresie roku poprzedzającego przyznano świadczenie z pomocy społecznej, osoby do 26. roku życia i te, które ukończyły 65 lat, a także kombatanci, weterani i posiadacze Karty Dużej Rodziny oraz osoby, które w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych lub awarii technicznych znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Teraz przysługuje ona każdemu kto nie jest w stanie ponieść kosztów płodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa jedynie pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie w obecnej sytuacji ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dodatkowo ustawodawca umożliwił osobom niepełnosprawnym (z trudnościami:
w poruszaniu się lub w komunikowaniu się) udzielanie pomocy prawnej poza wyznaczonym punktem. Legniczanie mogą skorzystać z takiej formy porady prawnej, po wcześniejszej rejestracji. 

Ruszyła także nowa forma pomocy – nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – która polega w szczególności na udzielaniu porad dla osób zadłużonych oraz porad z zakresu spraw mieszkaniowych i zabezpieczenia społecznego. Nowością jest także możliwość skorzystania
z nieodpłatnej mediacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z przepisami ustawy obejmuje poinformowanie osoby korzystającej z pomocy o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Darmowa mediacja obejmuje poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego, lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że
w relacji stron występuje przemoc.

W ramach poradnictwa obywatelskiego w I półroczu 2019 r.,  prawnicy wsparli 26 Legniczan w rozwiązaniu ich problemów w zakresie prawa cywilnego (11 razy) oraz prawa rodzinnego (6 razy),  najczęściej informując osoby uprawnione o obowiązującym stanie prawnym (21 razy) oraz wskazując sposób rozwiązania problemu (18 razy).

Na drugie półrocze 2019r. zaplanowano więcej działań z zakresu edukacji prawnej
– zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej mieszkańców miasta (np. lekcje prawne
z młodzieżą, spotkania z seniorami, publikacje poradników i informatorów itp.).

Wszystkie niezbędne informacje o NPP  dostępne są na stronie BIP w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna. Zadania NPP prowadzone są w Wydziale OK jednoosobowo przez p. Trojan-Imielińską.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.