Rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

0
124

W Legnicy dziś (13 maja br.) rozpoczyna się nabór do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, który potrwa do 25 czerwca.

W tym roku przeprowadzone będą dwa odrębne postępowania rekrutacyjne: jedno dla absolwentów klas trzecich dotychczasowych gimnazjów, drugie – dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Absolwenci dotychczasowych gimnazjów będą rekrutowani jeszcze do 3-letnich liceów ogólnokształcącego, 4-letnich techników lub 3-letnich branżowych szkół zawodowych I stopnia. Natomiast absolwenci szkół podstawowych będą już przyjmowani do 4-letnich liceów, 5-letnich techników oraz 3-letnich branżowych szkół I stopnia.

Liczba miejsc w poszczególnych typach szkół jest w stanie zaspokoić potrzeby każdej grupy kandydatów. Szkoły przygotowały bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną dostosowaną do zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy. Dla jednych i dla drugich kandydatów terminy postępowania rekrutacyjnego ustalone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty są takie same.

W Legnicy nabór do szkół publicznych odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, poprzez system elektroniczny. W okresie od 13 do 25 czerwca br. kandydaci będą mogli zalogować się na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl. Tam znajdą ofertę edukacyjną liceów oraz szkół zawodowych: regulaminy rekrutacyjne, opis kierunków kształcenia, przedmioty punktowane przy rekrutacji do danej klasy, proponowane języki obce oraz przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym.

Kandydaci mogą dokonać wyboru maksymalnie trzech szkół według własnych preferencji i zainteresowań. Wydrukowany z systemu i podpisany wniosek należy zanieść do szkoły pierwszego wyboru najpóźniej do 25 czerwca 2019 r. Dołączyć należy wymagane dokumenty, w tym świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

O zakwalifikowaniu się do wybranej szkoły decyduje suma punktów, na którą składają się wyniki uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły, wyniki egzaminów, punkty za szczególne osiągnięcia na konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz za działalność społeczną. Listy zakwalifikowanych zostaną opublikowane w szkołach 16 lipca. Następnie kandydaci będą potwierdzać wolę podjęcia nauki w szkole poprzez dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Natomiast 25 lipca br. szkolne komisje rekrutacyjne opublikują listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Szkoły, które będą jeszcze dysponować wolnymi miejscami, uruchomią 26 lipca br. rekrutację uzupełniającą, która potrwa do 30 sierpnia.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.