Jeszcze możesz zapisać dziecko do przedszkola!

0
55

W Legnicy rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2019/2020 potrwa od 12 marca do 2 kwietnia w formie elektronicznej. Ogłoszenie wyników – 26 kwietnia.

Jeśli dzieci mają kontynuować pobyt w placówce przez kolejny rok szkolny, rodzice od 5 do 11 marca składają w tej sprawie deklarację.

Legniczanie mogą przez internet dokonać wyboru placówki i wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez miasto.

W Legnicy działa 17 przedszkoli publicznych i oddziały przedszkolne w czterech szkołach podstawowych. Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Na pierwszym etapie naboru będą stosowane kryteria ustawowe, tj. wielodzietność rodziny kandydata, jego niepełnosprawność, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, a także rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie dziecka czy objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dzieci przyjmowane są na podstawie sześciu kryteriów określonych w uchwale Nr XLII/442/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2018 r. Najwyżej punktowane jest kryterium nr 1, gdy obydwoje rodzice są pracujący albo studiujący w trybie dziennym. Za spełnienie tego kryterium można uzyskać 32 punkty. Drugim kryterium wysoko punktowanym (16 pkt.) jest wskazanie Legnicy jako miejsca zamieszkania w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych przez oboje rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko.

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta www.portal.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edukacja – Rekrutacja oraz na stronach internetowych poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Z danych demograficznych wynika, że opieką przedszkolną od września 2019 r. należy objąć 3.410 dzieci urodzonych w latach 2013-2016. Warto przy tym przypomnieć, że w ostatnich latach wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym w naszym mieście kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, a w bieżącym roku szkolnym wynosi 101,1 proc.

Zapewnienie wychowania przedszkolnego jest obowiązkiem gminy. W 2018 r. na realizację tego zadania nasze miasto wydało ponad 42 mln 740 tys. zł. Radykalnie, aż o 200, zwiększyła się ilość nowych miejsc dla dzieci, dzięki budowie przedszkola przy ul. Krzemienieckiej i modernizacji obiektu przy ul. Plutona, co kosztowało ponad 4,5 mln zł.

PORTAL LGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.