Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 r.

0
318

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż otrzymał środki z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 800.000,00 zł.

W związku z powyższym ogłaszamy w dniach 11.02.2019 r. – 22.02.2019 r. nabór wniosków o finansowanie z KFS kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

W 2019 roku obowiązują następujące priorytety przyjęte przez MRPiPS wydatkowania środków KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych[1];
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat praz w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Zgodnie z wytycznymi MRPiPS urząd jest zobowiązany określić, czy podczas rozpatrywania wniosków o dofinasowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie brał pod uwagę zawody deficytowe w powiecie czy na terenie województwa. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż będą rozpatrywane wnioski z określonymi zawodami deficytowymi w powiecie lubińskim na podstawie Barometru zawodów deficytowych na 2019 r.

W/w dokument zamieszczony jest w załączniku oraz na stronie internetowej:

Ponadto informujemy, iż zgodnie z § 3 pkt 9 Zasad przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Fundusz Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubinie „w dniu naboru wniosków dyrektor urzędu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych kryteriów przy rozpatrywaniu wniosków”.

W związku powyższym:

 • wnioski pracodawców niekorzystających do tej pory ze środków KFS będą rozpatrywane w pierwszej kolejności,
 • szkolenia realizowane za granicą nie będą finansowane,
 • nie będą finansowane szkolenia miękkie.

Zgodnie z § 3 pkt 5 zasad „określa się limity dofinansowania możliwe do wykorzystania w danym roku kalendarzowym dla poszczególnych pracodawców ze względu na wielkość prowadzonej działalności, tj.:

 1. dla firm mikro (do 9 pracowników) – 20 tys. zł,
 2. dla firm małych (do 49 pracowników) – 25 tys. zł,
 3. dla firm średnich (od 50 do 250 pracowników) – 35 tys. zł,
 4. dla firm dużych (powyżej 250 pracowników) – 50 tys. zł”.

oraz z § 5 pkt 7 „finansowane kształcenie ustawiczne rozpocznie się w ciągu 90 dni od dnia rozpatrzenia wniosku, jednak nie później niż w danym roku kalendarzowym”.

Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem z KFS powinni złożyć wniosek w terminie naboru wniosków tj. 11.02.2019 r. – 22.02.2019 r. osobiście w sekretariacie urzędu pok. 10 w godzinach 8:00 – 16:00, przesłać pocztą lub elektronicznie.

Do wniosku pracodawca dołącza:

 1. zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis;
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 3. kopię dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. program kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzór dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z KFS wnioski złożone bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia.

UWAGA!!!

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy a przekazane na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach KFS nie posiadają statusu wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, a co za tym idzie nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

lubin.praca.gov.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.