Priorytety wydatkowania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

0
127

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie informuje, iż Rada Rynku Pracy w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliła nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok.

Priorytety rozdysponowania środków KFS z puli podstawowej w 2019 r. przeznaczone będą na wsparcie kształcenia ustawicznego:

w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości
pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
osób po 45 roku życia.

Natomiast priorytety rozdysponowania środków z rezerwy KFS przeznaczone będą na:

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

PUP LUBIN

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.