Jest nabór, warto skorzystać!

0
110
Miedziak.info.pl - TutajGLOGOW.pl - Gmina Kotla Powiat Głogowski

W związku ze zbliżającym się terminem naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr 3 – Gospodarka niskoemisyjna typ 3.3 e – Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Gmina Kotla w celu zbadania ilości chętnych do udziału w programie, informuje wszystkich mieszkańców o możliwości skorzystania z dotacji do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Gmina Kotla  zwraca się również z prośbą o zgłaszanie chęci uczestnictwa w programie w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r. poprzez wypełnienie zgłoszenia. Ilość chętnych mieszkańców do skorzystania z dofinansowania będzie warunkiem udziału Gminy w w/w naborze wniosków. Złożone dokumenty pozwolą na ujęcie Państwa budynku/mieszkania w planach do dofinasowania.

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:

• wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na instalacje kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe;
• instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła).

Wydatki/koszty poniesione w ramach projektu muszą być udokumentowane za pomocą umów z wykonawcą, faktur, protokołów odbioru, innych dokumentów.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest przeprowadzenie audytu energetycznego (ocena energetyczna budynku). Jeżeli z audytu wyniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku może być zobowiązany do jej wykonania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

O dotację mogą ubiegać się osoby i podmioty posiadające tytuł prawny do budynku/lokalu mieszkalnego.
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych może wynieść maksymalnie do 85% wartości wydatków kwalifikowanych. tj. nawet do 35 000,00 zł na jedno gospodarstwo.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE:
• termomodernizacji budynku;
• wymiany starego źródła ciepła na piec na ekogroszek, olej opałowy bądź piec węglowy;
• wymiany użytkowanego kotła gazowego i olejowego.

INFORMUJEMY, IŻ:
• złożenie wypełnionego zgłoszenia nie decyduje o uzyskaniu dofinansowania, a jest jedynie wyrazem chęci uczestnictwa w dalszej procedurze naboru wniosków. Podjęcie działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie,
• dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej www.kotla.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Kota, pokój nr 14,
• wypełnione zgłoszenia należy składać w Urzędzie Gminy Kotla pokój nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do 24.01.2019 r.

• Więcej informacji u p. Emilii Nadolskiej pokój nr 14, tel: 76/83-18-361 wew. 39

Wójt Gminy
Łukasz Horbatowski

KOTLA.PL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.