Miasto się zmieni dzięki kredytowi z EBI

0
134

Długoterminowy kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu będzie kołem zamachowy dla legnickich inwestycji na najbliższe lata.

Powstaną kilometry nowych dróg, kupimy nowoczesne autobusy. Znaczne środki przeznaczymy na walkę ze smogiem, m.in. na wymianę systemów ogrzewania, a także rewitalizację parku i wiele innych.

W latach 2019-2022 planuje się pozyskać kredyt w EBI w wysokości 136 mln zł. Kwotę 137,2 mln ma zapewnić miasto. Mogą to być środki własne, ale też wsparcie rządu czy urzędu marszałkowskiego.

To kredyt na bardzo dobrych, niekomercyjnych warunkach, z korzystną marżą. Jego spłata rozłożona zostanie na 25 lat, a rozpocznie się w roku 2024. W Legnicy dofinansowaniem planuje się objąć 20 ważnych inwestycji. Środki z EBI mogą stanowić do 50 procent kosztów inwestycji. Przyznawane są one jedynie na inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

– Nasz budżet, wieloletnia prognoza finansowa i nasze projekty były bardzo wnikliwie analizowane przez ekspertów EBI. Otrzymaliśmy bardzo wysokie noty, dzięki czemu teraz możemy pozyskać te środki – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski.

Z tej formy finansowania skorzystały już takie miasta, jak: Katowice, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Rybnik czy Wałbrzych. W Legnicy łączna wartość nakładów inwestycyjnych, jakie będą mogły być poniesione dzięki kredytowi z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, planowana jest w wysokości 272 mln 720 tys. zł.

Na jakie cele miasto pragnie wykorzystać ponad ćwierć miliarda złotych?

Transport – wartość: 151 507 250,00 zł

1. Budowa brakującego fragmentu obwodnicy Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 27.878.000,00 zł.

2. Przebudowa DK 94 w Legnicy ul. Pocztowa i ul. Piastowska.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 13.058.000,00 zł.

3. Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: Nasiennej, Hangarowej i Myrka w Legnicy.

Cel: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej dla istniejących i nowych terenów inwestycyjnych –18.600.000,00 zł.

4. Budowa ul. T. Gumińskiego w Legnicy.

Cel: Modernizacja wewnętrznego układu komunikacyjnego – 4.445.000,00 zł.

5. Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap II ul. Szczytnicka.

Cel: Modernizacja i rozbudowa układu transportu publicznego o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym – 17.684.000,00 zł.

6. Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego – 69.842.250,00 zł.

Infrastruktura miejska, kultura i turystyka – wartość: 57 149 809,00 zł

1. Przebudowa budynku dawnego Teatru Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona.

Cel: Rozwój infrastruktury usług kultury, nauki i edukacji – 22.265.000,00 zł.

2. Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Słowiańskiego w Legnicy.

Cel: Rozwój przestrzeni publicznych sprzyjających aktywizacji lokalnych społeczności – 15.139.000,00 zł.

3. Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni w Legnicy, stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej.

Cel: Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz poprawa wizerunku miasta – 5.400.000,00 zł.

4. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – budowa bulwaru nad Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeżnej.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym – 3.076.000,00 zł.

5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia w Legnicy – przebudowa ulicy Bolesława Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu na potrzeby uczestników imprez nad Kaczawą.

Cel: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym -1.140.000,00 zł.

6. Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego w Legnicy.

Cel: Rewitalizacja istniejącego zabytkowego kompleksu zieleni wraz z polepszeniem wizerunku miasta -10.129.809,00 zł.

Szkolnictwo i sport – wartość: 15 047 941,00 zł

1. Przebudowa i przystosowanie obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.

Cel: Modernizacja infrastruktury usług nauki i edukacji z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – 15.047.941,00 zł.

Opieka zdrowotna i społeczna – wartość: 5 200 000,00 zł

1. Budowa Domu Opieki nad Matką i Dzieckiem – ofiarami przemocy w Legnicy.

Cel: Podniesienie jakości usług społecznych i ochrony zdrowia – 5.200.000,00 zł.

Efektywność energetyczna – wartość: 20 318 500,00 zł

1. Ochrona powietrza polegająca na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy”.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji oraz podniesienie efektywności energetycznej – 9.000.000,00 zł.

2. Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy al. Rzeczypospolitej 129 – Termomodernizacja budynku szkolnego.

Cel: Zwiększenie wykorzystania technologii efektywnych energetycznie i rozwiązań służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych – 2.818.500,00 zł.

3. Budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w mieście.

Cel: Modernizacja układu komunikacyjnego w celu usprawnienia ruchu kołowego i bezpieczeństwa w mieście oraz polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego – 8.500.000,00 zł.

Inne – wartość: 23 496 500,00 zł

1. Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych.

Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób oczekujących na lokal socjalny – 6.561.500,00 zł.

2. Zakup czterech autobusów z elektrycznym napędem wraz z budową 1 stacji ładowania.

Cel: Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych – 10.340.000,00 zł.

3. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Cel: Ratowanie i odzyskiwanie dla mieszkańców zdegradowanych i zagrożonych zniszczeniem obszarów miasta, w tym cennych z uwagi na walory architektoniczne oraz kreowanie wizerunku miasta – 6.595.000,00 zł.

Łączna wartość zadań planowanych do realizacji przy udziale EBI – 272.720.000,00 zł.

PORTAL LEGNICA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.