W środę po świętach odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Legnicy

1
322

Ostatnia tegoroczna sesja Rady Miejskiej Legnicy odbędzie się 27 grudnia o godzinie 10.00 w sali 226 Urzędu Miasta.

 

Oto planowany porządek jej obrad:

1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

2. Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.

3. Raport z działalności Prezydenta Miasta Legnicy.

4. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Legnicy na rok 2019.

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy,

6. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2019,

7. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu,

8. Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Legnicy poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,

11. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim,

12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – terenu położonego przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej,

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Aleją 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Jaworzyńską oraz rzeką Młynówką w Legnicy,

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A 4,

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej, Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy Zachodniej w Legnicy,

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki w Legnicy,

17. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Złotego Florena do kategorii dróg gminnych,

18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,

19. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Legnickiej Bibliotece Publicznej,

20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 31 grudnia 2024 roku w drodze bezprzetargowej,

22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości,

23. Projekt uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy-jednostka urbanistyczna S – rejon ulicy Stanisławowskiej,

25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Tarninów dla terenu ograniczonego ulicami Mikołaja Reja, Juliusza Słowackiego i Władysława Grabskiego w Legnicy,

26. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Chojnowską, Lotniczą i Żołnierską w Legnicy,

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy al. Rzeczypospolitej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i kortów tenisowych w Legnicy,

28. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

PORTAL LEGNICA

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.