GOPS szuka koordynatora do pracy

0
248

Szukasz pracy w Pomocy Społecznej? Gops w Grębocicach ogłosił nabór, sprawdź!

 

GŁOSZENIE O NABORZE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębocicach ogłasza nabór na stanowisko nieurzędnicze:

Koordynator w Klubie „Senior+” w Rzeczycy

prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach

1. Wymagania niezbędne

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe o kierunku pedagogicznym, psychologicznym, nauk społecznych, kulturalno – oświatowym lub średnie,

e) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na danym stanowisku,

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,

g) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera, pakietu OFFice oraz urządzeń biurowych,

b) umiejętność pracy z osobami starszymi,

c) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, umiejętność korzystania z przepisów prawa, cierpliwość, kreatywność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :koordynacja działalności Klubu Senior+, prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienników obecności, dzienników zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć, zachowanie cykliczności prowadzonych zajęć, prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami Klubu Seniora, organizacja wyjazdów integracyjnych, uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych, pobudzanie aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej, prowadzenie kół zainteresowań, organizacja imprez okolicznościowych , propagowanie zdrowego stylu życia, organizacja różnorodnych spotkań,

4. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,

– CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

– kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grębocicach- sekretariat pok. Nr 15

– kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy/ poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/,

– kserokopie dokumentów / poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem/ potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

– oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

– w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

– inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

5 Warunki pracy:

Umowa o prace: pełny wymiar czasu pracy.

Miejsce pracy: praca w budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rzeczycy 59a,

pomieszczenia znajdują się na parterze, bez windy, praca wymaga przemieszczania się po terenie – wymagane posiadanie prawa jazdy kat.B oraz własny pojazd.

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ośrodku, w rozumieniu przepisów i rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2016r. Poz. 922 ze zm/.

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016r. , poz. 902 ze zm/.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać lub złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 31 grudnia 2018r. do godz. 10.00 pod adresem :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach, ul. Głogowska 3, pok. Nr 8 w zaklejonych kopertach z dopiskiem :

„Nabór na stanowisko nieurzędnicze – Koordynator w Klubie „Senior+” w Rzeczycy prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębocicach.

Aplikacje , które wpłyną po wyżej określonym terminie ( decyduje data wpływu do Ośrodka) nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębocicach pok. Nr 8

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76 8315 – 098

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Grębocicach przy ul. Głogowskiej 3

Kandydaci spełniający wymogi formalne , będą informowani indywidualnie o dalszym etapie naboru.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.