Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice

0
191

Wójta Gminy Żukowice informuje o tym, że zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) stacji elektroenergetycznej 220/110 KV SE Żukowice”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Na stronie gminy pojawiła się informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokumentację można przeglądać w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, Żukowice 148, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku).

GMINA ŻUKOWICE

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.