Zakończenie pierwszej oraz druga sesja rady podczas jednego posiedzenia

0
213

Pierwsza sesja rady gminy Rudna, zwołana na 22 listopada, zakończyła się ogłoszeniem przerwy przez przewodniczącą po przyjęciu uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójta gminy Rudna. Wznowiona została 5 grudnia i zgodnie z porządkiem obrad wybrani zostali wiceprzewodniczący rady, a także powołano komisję rewizyjną i komisje stałe rady. W obradach uczestniczyło 14 radnych z piętnastoosobowego składu.

Na wiceprzewodniczących rady wybrani zostali Jan Kozak (14 głosów) oraz Mariusz Bunkiewicz (12 głosów). Punkt 7 obrad w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz punkt 8 w sprawie powołania komisji stałych były rozpatrywane łącznie. Składy wszystkich komisji zostały przyjęte jednogłośnie i nie wniesiono do uchwał w sprawie komisji żadnych uwag. Tym samym skład komisji rewizyjnej oraz komisji stałych przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna: Robert Roskosz – Przewodniczący, Mateusz Kosiorowski – Zastępca Przewodniczącego, Marzanna Szum, Henryk Sygnatowicz – Członkowie

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Finansów: Jan Kozak – Przewodniczący, Zdzisław Lipiszczak – Zastępca Przewodniczącego, Tomasz Glazer, Andrzej Górzny, Mariusz Bunkiewicz – Członkowie

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: Dariusz Wisłocki – Przewodniczący, Joanna Bagińska – Zastępca Przewodniczącego, Michał Nagrant, Marzanna Szum – Członkowie

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: Henryk Kowalski – Przewodniczący, Zdzisław Lipiszczak – Zastępca Przewodniczącego, Mateusz Kosiorowski, Andrzej Górzny, Aleksandra Kurek – Członkowie

Komisja Spraw Społecznych, Bezpieczeństwa i Nadzwyczajnych Zagrożeń: Michał Nagrant – Przewodniczący, Dariusz Wisłocki – Zastępca Przewodniczącego, Henryk Kowalski, Marzena Smulska, Aleksandra Kurek – Członkowie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Henryk Sygnatowicz – Przewodniczący, Robert Roskosz – Zastępca Przewodniczącego, Tomasz Glazer, Marzena Smulska – Członkowie.

Pierwsza sesja zakończyła się informacją o pracy wójta gminy oraz realizacji uchwał rady gminy.

Tego samego dnia odbyła się także druga sesja rady gminy Rudna, podczas której podjęte zostały uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy, zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zmiany budżetu gminy Rudna dotyczyły zwiększenia dochodów o kwotę ponad 2,8 mln zł do 60 318 351,55 zł oraz zmniejszenia wydatków o 11,4 mln zł do kwoty 70 382 729,55 zł. Deficyt budżetowy zostanie sfinansowany przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek oraz nadwyżka z lat ubiegłych.

Dochody budżetu zostały zwiększone m.in. z tytułu dochodów różnych – 13 000 zł, z tytułu kar za nieterminową realizację umów – 121 000 zł, odsetek od środków na lokatach – 164 000 zł, z tytułu darowizn otrzymanych od KGHM o 1 593 000 zł, dochodów różnych – 70 000 zł (zwrot podatku VAT, sprzedaż drewna, zwrot z PUP części kosztów za pracowników interwencyjnych), podatku od osób prawnych: od nieruchomości – 380 000 zł, rolnego – 35 000 zł, od środków transportowych – 6 000 zł, podatku rolnego od osób fizycznych o 65 000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych – 70 000 zł, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych – 400 000 zł. Ponadto na zwiększenie się dochodów wpłynęły: zwrot przez inne gminy kosztów pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rudna – 43 900 zł, z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji Polska Miedź SA – 100 000 zł. Wydatki budżetu zostały zmniejszone w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych o kwotę 7 678 666 zł oraz wydatków bieżących o 3 807 869 zł.

Z analizy wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Rudna, które wpływały do urzędu od 2016 r. wynikało, iż dochody mieszkańców osób starających się o przydział lokalu były wyższe od dotychczas wymaganych. W rezultacie skutkowało to odrzuceniem wniosków o przyznanie lokalu socjalnego czy komunalnego. Wobec tego gmina uznała za konieczne dostosowanie kryterium dochodowego do finansowych uwarunkowań wynikających z rynku pracy, zwłaszcza, że dochody mieszkańców powiatu lubińskiego należą do jednych z wyższych w kraju. Zgodnie z nową uchwałą o lokal mieszkalny będą mogły się starać osoby, których wysokość dochodu gospodarstwa domowego będą wynosić:

1. dla lokali komunalnych: dla gospodarstwa wieloosobowego – 1.470,00 zł / na jedną osobę, a dla gospodarstwa jednoosobowego – 2.520,00 zł

2. dla lokali socjalnych: dla gospodarstwa wieloosobowego – 1.050,00 zł, a dla gospodarstwa jednoosobowego – 2.100,00 zł

W projekcie uchwały został także zmieniony zapis dotyczący trudnych warunków mieszkaniowych oraz została wprowadzona definicja dochodu.

W uchwale dotyczącej wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudna na lata 2017 – 2021 samorządowcy zdecydowali o wprowadzeniu zmiany polegającej na ujęciu do zasobu 10 lokali socjalnych, które powstały w ramach inwestycji polegającej na adaptacji budynku w Górzynie. Ponadto dokonano zmiany kategorii lokali socjalnych na komunalne.

Na zakończenie radni przyjęli uchwałę dotycząca programu współpracy gminy Rudna wraz z organizacjami pozarządowymi w 2019 r. Zgodnie z nim podejmowane będą działania w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; turystyki i krajoznawstwa. Na współpracę z organizacjami pozarządowymi w przyszłym roku gmina zaplanowała wstępnie środki finansowe w wysokości około 95 500,00 zł, jednak ostateczną kwotę na ten cel zweryfikuje uchwała budżetowa.

GMINA RUDNA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.