Inwestują środki unijne w edukację

0
306

Gmina Żukowice podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na realizację projektu pn.: „Edukacja dziecka kluczem do sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Edukacja, działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wartość całego projektu, to kwota ok. 225.500,00 zł, z czego Gmina pozyskała kwotę ok. 214.225,00 zł.

W ramach otrzymanej dotacji od stycznia 2019 r. do czerwca 2020 r. zostanie wzbogacona oferta edukacyjna w Szkole Podstawowej im. Św. Floriana w Brzegu Głogowskim.
W ramach projektu zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz zajęcia wyjazdowe m.in. do Humanitarium, Muzeum Przyrodniczego czy Afrykanarium i zoo. W ramach zadania zostaną doposażone pracownie przedmiotowe umożliwiających utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Dodatkowo zaplanowano doskonalenie i rozwój kompetencji zawodowych dla nauczycieli.

Głównym celem przedsięwzięcia będzie podniesienie jakości kształcenia, wzrost równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie Gminy Żukowice oraz wzrost indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli zapewnione zindywidualizowane wsparcie specjalistyczne tj. zajęcia logopedyczne korekcyjno-kompensacyjne.

W ramach projektu planuje się również wyjazdy edukacyjne do Parku Nauki i Techniki Explora Park w Wałbrzychu, a także warsztaty z przedsiębiorczości.

Realizacja projektu da wiele radości i satysfakcji uczniom, nauczycielom, jak i rodzicom. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym zostanie znacząco poszerzona oferta edukacyjna szkoły oraz jej baza, w szczególności w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia staną się bardziej atrakcyjne i przyjazne dla uczniów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.