Radni Rady Gminy Gaworzyce mają za sobą ostatnie obrady w kadencji 2014-2018

0
332

Przed rozpoczęciem XXXVIII Sesji Rady Gminy, w dniu 25 października 2018 r. dokonano uroczystego otwarcia i oddano do użytku Salę Rajców w Urzędzie Gminy w Gaworzycach. Salę poświęcił ks. Kanonik Lech Świdziniewski a symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Gaworzyce Jacek Szwagrzyk, Sekretarz Gminy Gaworzyce Anita Stangret, Skarbnik Gminy Gaworzyce Izabela Rak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gaworzyce Danuta Pawliszyn. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy odbyły się już w nowo oddanej Sali Rajców.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady Gminy Gaworzyce i jej organów w kadencji 2014-2018.

W trakcie VII kadencji Rada Gminy odbyła 38 sesji i podjęła 315 uchwał.

Przewodnicząca podkreśliła, że Rada Gminy Gaworzyce kadencji 2014-2018 pozostawia gminę w dobrej kondycji finansowej. Gmina Gaworzyce jest dobrze przygotowana stosownymi uchwałami do dalszego rozwoju i kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Przewodnicząca Rady Gaworzyce Danuta Pawliszyn złożyła Radnym podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Gminy Gaworzyce. Podziękowała także Wójtowi Gminy Gaworzyce Jackowi Szwagrzykowi, Wicestaroście Polkowickiemu Kamilowi Ciupakowi, pracownikom Urzędu Gminy w Gaworzycach, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom za współpracę i wkład w rozwój gminy.

Następnie, Przewodnicząca wraz z Wójtem Gminy wręczyła Radnym pamiątkowe statuetki.

Podczas obrad XXXVIII Sesji radni podjęli następujące uchwały:
– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce,
– w sprawie zmian budżetu Gminy Gaworzyce na 2018 rok,
– w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
– w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w obrębie Gaworzyce,
– w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– w sprawie przyjęcia Programu Współpracy gminy Gaworzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
– w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze Gminy Gaworzyce,
– w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
– zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów,
– w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.