PUP zwróci koszty poniesione za utworzenie stanowiska pracy- jak skorzystać z tej oferty?

0
251

28 maja rozpocznie się termin składania wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie przyzna 18 takich dofinansowań, a kwota doposażenia 1 stanowiska wynosić będzie do 15 tys. złotych. O szczegółowych warunkach i zasadach refundacji w artykule poniżej…

Wnioski będzie można składać w terminie od 28 maja do 1 czerwca, w sekretariacie pokój 101 bądź u swojego doradcy klienta.

Dla kogo refundacje?

  1.  Dla osób do 30 roku życia (10 refundacji)- w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego: Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głogowskim (III), współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych.

W ramach projektu wsparciem objęte mogą zostać wyłącznie osoby w wieku od 18 do 29 lat (nie ukończyły 30 roku życia), które:

  • nie pracują (osoba bezrobotna lub bierna zawodowo)
  • nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

2. Dla osób długotrwale bezrobotnych– 5 refundacji udzielonych zostanie ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.

3. Dla osób powyżej 45 roku życia- 3 refundacje zostaną udzielone ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 roku.

Wnioski podlegać będą sprawdzaniu pod względem formalnym- pod kątem spełniania ustawowych wymogów określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w przepisach wykonawczych oraz tak zwanej celowości – zasadności przyznania refundacji ( między innymi- czy zaproponowane stanowisko pracy jest adekwatne do zakupów lub wymagań i pożądanych kwalifikacji w stosunku do tworzonego stanowiska pracy).

W przypadku, gdy do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynie większa ilość wniosków niż możliwości finansowe – wnioski oceniane będą według kryteriów, na podstawie których utworzona zostanie lista rankingowa.

Informacja o rozpatrzeniu wniosków zamieszczona będzie na stronie internetowej www.pupglogow.pl  w dziale Aktualności i wydarzenia – strona główna.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.