Czego dotyczy najbliższa sesja Rady Miejskiej?

W poniedziałek, 29 stycznia odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej? Czego będą dotyczyły najbliższe obrady?

0
410

W poniedziałek, 29 stycznia odbędzie się kolejna w tym roku sesja Rady Miejskiej? Czego będą dotyczyły najbliższe obrady?

Porządek obrad w sesji Rady Miejskiej w Legnicy będzie dotyczył poniższych punktów:

 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • Informacja o pracy Rady w okresie między sesjami.
 • Raport z działalności prezydenta miasta Legnicy.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Legnicy i Powiatu Legnickiego za rok 2017.
 • Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla Legnicy.
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Legnicy.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na obszarze miasta Legnicy.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Miasta Legnicy 2015–2020 PLUS”.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Legnicy, na realizację na terenie miasta Legnicy zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza związanych z trwałą likwidacją w lokalach lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym na przyjazne środowisku źródła ciepła.
 • Projekt uchwały w sprawie delegowania radnego Rady Miejskiej Legnicy w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 • Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – obszaru położonego przy ul. Stanisława Moniuszki, Wrocławskiej, Gwiezdnej oraz al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 • Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Legnicy oraz ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w strefie i sposobu ich pobierania.
 • Interpelacje, zapytania i odpowiedzi.
 • Komunikaty i sprawy różne.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.