Kotla: dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

0
312
Miedziak.info.pl - TutajGLOGOW.pl - Gmina Kotla Powiat Głogowski

W Gminie Kotla został uruchomiony program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane będą do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel z gminnego budżetu (przyjęta data zakończenia to 31.12. 2020 rok). O otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływających wniosków. Dotacje będą udzielane na dofinansowanie inwestycji na nieruchomościach zabudowanych lub dla których zostało wydane ostateczne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego, a które ze względów technicznych lub ekonomicznych nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologiczna i bezpieczna. Jak wygląda proces weryfikacyjny, jakie warunki należy spełnić, by otrzymać dotację i jakie środki finansowe są przeznaczone na to zadanie?

O dotację mogą ubiegać się:

1.Osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością, na której              realizowane będzie przedsięwzięcie
2.Wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizację przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych wartości brutto, poniesionych nakładów na budowę oczyszczalni, lecz nie więcej niż:
–  4 000,00 zł brutto dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej dom jednorodzinny,
– 6 000,00 zł brutto dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali od 2 do 4

– 8 000,00 zł brutto dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej budynek wielorodzinny o liczbie wyodrębnionych lokali powyżej 4.

Dopuszcza się złożenie jednego wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, która obsługiwać będzie więcej niż jedną nieruchomość. W takim wypadku wniosek
o dofinansowanie składa osoba upoważniona przez osoby posiadające tytuł prawny do władania pozostałymi nieruchomościami. Możliwe jest także udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać tylko część z wyodrębnionych lokali mieszkalnych w budynku, przy czym właściciele pozostałych lokali składają oświadczenie o braku woli przyłączenia do dofinansowywanej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz o sposobie zagospodarowania wytwarzanych ścieków bytowych.

 Dofinansowaniu nie podlegają koszty:

 • opracowania dokumentacji projektowej;
 • robót wykonanych we własnym zakresie,
 • zakupu nieruchomości,
 • obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni,
 • konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni,
 • likwidacji dotychczasowych urządzeń do gromadzenia lub odprowadzania ścieków,
 • zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowej oczyszczalni ścieków do już istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem udzielania pomocy finansowej jest złożenie wniosku oraz dostarczenie odpowiednich załączników, takich jak:

 •  Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem właściwego organu o niewniesieniu sprzeciwu,
 • projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • zgoda wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych lub uchwałę wspólnoty mieszkaniowej na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na określonej działce,
 • oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (jeżeli występuje) lub przeznaczeniu na inny cel.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, nie później jednak niż w terminie do 30 listopada roku budżetowego, w którym zawarto umowę o udzielenie pomocy finansowej, wnioskodawca składa sprawozdanie z wykonania przedsięwzięcia.

Zalety przydomowej oczyszczalni ścieków:

 • wygodna i tania w eksploatacji – pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga absorbujących zabiegów konserwacyjnych,
 • ekologiczna – zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddane naturalnym procesom biologicznym rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska,
 • bezpieczna – gdy jest właściwie dobrana i odpowiednio eksploatowana, opuszczająca ją ciecz może być bez obaw rozsączana do gruntu lub odprowadzana do rzeki albo rowu melioracyjnego. Nie stanowi żadnego zagrożenia dla indywidualnych ujęć wody.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kotla w pok. nr 14 lub pod nr telefonu 76 8318-361 wew. 40.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.