300 zł stypendium dla najlepszych uczniów z gminy Żukowice

0
544
2014-07-08-stypendia pomostowe dla studentów-001

Uczniowie z gminy Żukowice mogą otrzymać 300 zł stypendium naukowego. Jest to nagroda za dobre wyniki w nauce, a także forma motywacji dla tych, którzy chcieliby zostać prymusami.

Nagroda dla najlepszych

Stypendium przyznawane jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy Żukowice z czerwca 2013 r. Jak się dowiedzieliśmy w tamtejszym Urzędzie Gminy każdego roku najlepsi uczniowie otrzymują jednorazowe świadczenie w wysokości ok. 300 zł. Dokładna kwota jest jednak zależna od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. W przypadku większej ilości złożonych wniosków, niż limit środków na stypendia , w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen.

Kto może się ubiegać o stypendium?

Świadczenie jest przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (powyżej czwartej klasy) i gimnazjalnych. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać rodzice, opiekunowie prawni, dyrektorzy szkół i wychowawcy klas. Ostateczny termin złożenia wniosku to 31 lipca 2017 r.

Do ubiegania się o subwencję uprawnieni są uczniowie, którzy spełnią jedno z poniższych kryteriów:

  • Osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania;
  • W przypadku uczniów kończących klasy VI szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum uzyskali średnią ocen lub wynik z egzaminu kończącego szkołę na poziomie minimum 90% maksymalnej liczby punktów;
  • Są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy i olimpiadach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim oraz wzorową ocenę z zachowania.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dodać dokumenty poświadczające przynajmniej jedno z powyższych osiągnięć (dyplom, świadectwo, itp.). Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje wójt gminy Żukowice.

Wniosek do wypełnienia można pobrać z oficjalnej strony Gminy Żukowice: www.zukowice.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.