Blisko 2 mln zł na aktywizację – szansa na lepszą pracę dla niepracujących osób 30+

0
710
Blisko 2 mln zł na aktywizację – szansa na lepszą pracę dla niepracujących osób 30+

Już w ubiegłym roku rozpoczęły się działania w ramach projektów unijnych, mające na celu zaktywizować osoby niepracujące. Na terenie województwa dolnośląskiego zaplanowano kilkadziesiąt tego typu działań, jednak nie wszystko dają takie możliwości i mają taki zasięg działania jak projekt „Wejdź na stabilny rynek pracy” – na realizację tych działań przeznaczono blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na szkolenia i staże w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy dla niepracujących osób w wieku 30+ z 12 powiatów.

Podobnie jak w innych projektach tego typu celem głównym projektu jest zwiększenie szans na uzyskanie stabilnego i trwałego, zatrudnienia wśród osób pozostających bez pracy – w tym przypadku 120 osób w wieku 30 lat i więcej. Zaplanowane są działania umożliwiające zmianę zawodu oraz uzupełnienia, uaktualnienia czy nabycia przyszłościowych kwalifikacji. Dla osób już ukierunkowanych przygotowano działania ułatwiające bezpośrednie wejście na rynek pracy.

Dla kogo projekt „Wejdź na stabilny rynek pracy”?

Projekt skierowany jest wyłącznie do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez zatrudnienia i zamieszkałych (w rozumieniu KC) w woj. dolnośląskim w jednym z wymienionych powiatów: wołowskim, górowskim, lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, lubańskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim, dzierżoniowskim, kłodzkim, wałbrzyskim ziemskim oraz ząbkowickim.

Projekt skierowany jest w pierwszej kolejności do czterech grup priorytetowych:

 1. biernych zawodowo studenci studiów stacjonarnych, osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego)
 2. poszukujących pracy, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych tj. osoby, które nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy nie podjęły pracy.
 3. osób o niskich kwalifikacjach osoby posiadające co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe).
 4. osób niepełnosprawnych osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.

Jak w wielu tego typu działaniach ze wsparcia nie mogą niestety skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych. W przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń społecznych rolników (KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Z czego mogą skorzystać osoby niepracujące w wieku 30+?

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdego Uczestnika/czki doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania. Weryfikacja i dobór jednej z trzech proponowanych ścieżek edukacyjno- zawodowych:
  1. grupowe kursy zawodowe + 6 miesięczne staże zawodowe
  2. indywidualne kursy zawodowe + 6 miesięczne staże zawodowe
  3. 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane / lub dodatek relokacyjny
 • Pośrednictwo pracy – poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym uzupełnienia lub podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika/czki
 • Szkolenia/kursy zawodowe – indywidualnie dopasowane do Uczestników i oczekiwań rynku pracy poprzez weryfikację ścieżek edukacyjno- zawodowych opartych na:
  1. zawodach deficytowych na lokalnym rynku pracy lub
  2. branżach wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, branżą motoryzacyjną, chemiczno-farmaceutyczną, technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, surowcami naturalnymi i wtórnymi, obróbką materiałów, produkcją maszyn i urządzeń (w tym elektrycznych) lub
  3. branżach związanymi z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych/ zielonymi miejscami pracy tj. zawodami związanymi przede wszystkim z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami
   W okresie szkoleń Uczestniczka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki oraz zwrot kosztów dojazdu.

 • Staże zawodowe – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3-6-miesięcznych staży Uczestnik/czka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego, otrzyma też stypendium stażowe
 • Wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy – m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia lub poprzez zapewnienie środków na zasiedlenie

DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

 • zwrot kosztów dojazdu, badań lekarskich
 • asystent dla os. niepełnosprawnej
 • materiały szkoleniowe i dydaktyczne
 • poczęstunek podczas zajęć
 • ubezpieczenie NNW

Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

Terminy REKRUTACJI:

 • edycja I – styczeń/luty/marzec/kwiecień 2017
 • edycja II – maj/czerwiec/lipiec/sierpień 2017

Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać w biurze projektu:

Biuro w Głogowie: Plac Konstytucji 3 Maja 1, pok. 211 (II p. hotel Qubus)

 • Łukasz Zygiel // Specjalista ds. funduszy europejskich
  +48 797 604 585 [email protected]

Informacje są również dostępne na stronach:

Dolnoslaskie.info.pl i wejdzNaStabilnyRynekPracy.biuroprojektu.eu

Projekt „Wejdź na stabilny rynek pracy” realizowany przez Ewa Dymek PROGRES oraz Centrum Edukacji AC-EXPERT Agata Melara, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.