Spadek bezrobocia w powiecie głogowskim

0
622
zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

W dzisiejszych czasach praca nie jest niczym stałym i pewnym. Wielu ludzi zmienia miejsce zatrudnienia wiele razy w ciągu swojej kariery zawodowej. Często też konieczna jest przy tym zmiana zawodu czy chociażby skończenie dodatkowych kursów czy szkoleń. Nie gwarantuje to jednak zdobycia wymarzonej pracy czy utrzymania obecnego stanowiska. Wielu ludzi z tego powodu szuka pracy w innych miejscowościach a często też wyjeżdża za granicę. Przedstawiamy, jaki obecnie jest poziom bezrobocia w powiecie głogowskim oraz na co mogą liczyć w PUP osoby poszukujące pracy.

Jak podaje oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie w styczniu 2017r. w porównaniu do grudnia 2016r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 105 osób, jednak w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba bezrobotnych była mniejsza o 659 osób. I tak rok temu wynosiła ona 3759 osób a obecnie jest ich już tylko 3100.

Zwracając uwagę na pierwszy miesiąc obecnego roku, należy zauważyć, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie zarejestrowało się wtedy 417 bezrobotnych, tj. o 71 osób mniej niż w poprzednim miesiącu i o 5 mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W grupie osób nowo zarejestrowanych 14% przypadało na osoby dotychczas niepracujące, a 86% stanowiły osoby, które w okresie poprzedzającym rejestrację jednak pracowały.

W grupie osób, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową do najliczniejszych przyczyn ustania wykonywania pracy należały:
• upływ okresu, na który umowa była zawarta – 130 osób,
• porozumienie stron – 50 osób,
• wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę – 32 osoby,
• wypowiedzenie ze strony pracownika – 19 osób,
• bez wypowiedzenia ze strony pracodawcy – 17 osób.

2014-01-15-infokioski-monitory@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow-IMG_9362

W Powiatowych Urzędach Pracy istnieje coś takiego, jak profilowanie pomocy. Jest to ustalenie dla bezrobotnego profilu oznaczającego właściwy ze względu na jego potrzeby zakres form pomocy określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którymi może objąć go urząd pracy w ramach realizacji indywidualnego planu działania. Urząd pracy ustala więc dla osób bezrobotnych jeden z trzech profili pomocy. Pod koniec stycznia 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pacy w Głogowie w konkretnych profilach zarejestrowani byli petenci:
• Profil pomocy I – dla osób aktywnych, gotowych do podjęcia zatrudnienia (60 osób),
• Profil pomocy II – dla osób wymagających wsparcia w celu znalezienia zatrudnienia (1762 osoby),
• Profil pomocy III – dla osób oddalonych od rynku pracy, wymagających szczególnego wsparcia (1168 osób).
Jeżeli został ustalony profil pomocy I, oznacza to, że bezrobotny będzie mógł skorzystać przede wszystkim z pośrednictwa pracy, a w uzasadnionych przypadkach m.in. z: poradnictwa zawodowego, bonów, środków na podjęcie działalności gospodarczej czy dofinansowania kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia lub zakwaterowania.
W przypadku, gdy bezrobotnemu ustalono profil pomocy II będzie mógł zostać objęty większością form pomocy przewidzianych w ustawie, m.in. pomocą z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, pożyczek i dofinansowań do zatrudnienia czy przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Jeżeli w wyniku wywiadu ustalony został profil pomocy III, bezrobotny będzie mógł skorzystać m.in. z udziału w Programie Aktywizacja i Integracja czy programach specjalnych.

Na szczęście dla osób bezrobotnych przybywa nowych ofert. W styczniu 2017r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zgłoszono 97 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Statystycznie na jedną ofertę przypadały 4 osoby bezrobotne rejestrujące się w trakcie miesiąca oraz 31 bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędu. W grupie wolnych ofert pracy najwięcej miejsc przeznaczonych było dla sprzedawców – 10, robotników gospodarczych – 6, spawaczy – 4. Natomiast wśród subsydiowanych miejsc zatrudnienia oferty skierowane były dla: robotników budowlanych – 2, sprzedawców – 2, mechaników samochodowych – 2.

2013-09-29-nowosci-technologiczne@powiatowy-urzad-pracy@Glogow-(fot.D.Jeczmionka)-01-

Dodatkowo należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem lutego 2017r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie zarejestrowanych było 314 osób niepełnosprawnych, w tym:
• 214 osób posiadało status bezrobotnych (prawo do zasiłku przysługiwało 27 osobom),
• 100 osób uznanych było za poszukujących pracy, nie pozostających w zatrudnieniu.
W porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych osób niepełnosprawnych była mniejsza o 85, a w stosunku do poprzedniego miesiąca większa o 4 osoby. Najczęściej występującymi schorzeniami w grupie niepełnosprawnych bezrobotnych były: upośledzenie narządu ruchu – 59 osób, choroby psychiczne – 35 osób i choroby układu oddechowego – 22 osoby. Wśród poszukujących pracy były osoby cierpiące na: choroby psychiczne – 22 osoby, upośledzenie umysłowe – 17 osób oraz upośledzenia narządu ruchu – 13osób.

Pieniądze, jakimi dysponuje obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie są niemałe. Na organizację i finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2017r. PUP może przeznaczyć środki z:
1. Funduszu Pracy:
• limit podstawowy – 6.807.838zł, (zaangażowano – 52,32%),
2. Europejskiego Funduszu Społecznego:
• Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) – 2.790.220zł (zaangażowano – 0,00%),
• Regionalny Program Operacyjny – 2.185.442zł, (zaangażowano – 0,00%),
3. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
• limit – nie ustalono, w tym zobowiązania z 2016r. na kwotę 15.298 zł, (zaangażowano 0,00%).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.