Przegląd konkursów i dotacji dla NGO – listopad 2016

0
540

Przedstawiamy przegląd konkursów i dotacji dla organizacji pozarządowych w listopadzie 2016.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Celem strategicznym RPO WD jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym. Więcej informacji.

Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/.

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami.
W programie, oprócz środków EFS dostępne będą także środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, dlatego wsparcie osób młodych do 29 r.ż. odbywa się w ramach PO WER, a nie w Regionalnych Programach Operacyjnych. Ponadto w PO WER wspierane są innowacje społeczne, projekty mobilności międzynarodowej
i współpraca ponadnarodowa, a także wsparcie szkolnictwa wyższego.

Przeglądaj i wyszukuj ogłoszone nabory wniosków: http://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Środki finansowe na dotacje z art.19a – stan na 2.11.2016 r. – 16 100 zł.  Zgodnie z Uchwałą Nr 2909/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2016 r. kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD wynosi 16 100 zł.

Środki te mogą zostać przeznaczone na realizację zadań publicznych w następujących obszarach:

 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym (w obszarze aktywności obywatelskiej),
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/.

Konkursy – Gmina Wrocław

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie oraz dystrybucja paczek dla potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Celem realizacji zadania jest wsparcie żywnościowe potrzebujących mieszkańców Wrocławia. Termin składania ofert do dnia 14 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej we Wrocławiu (przy ul. Ignuta 125, ul. Rękodzielniczej 1. ul. Swojczyckiej 118). Celem realizacji zadania jest udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym/beneficjentom wymienionym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r.o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Termin składania ofert do dnia 15 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie techniczne polegające na polepszeniu warunków korzystania z łaźni przy ul. Katedralnej 7 oraz z jadłodajni przy ul. Słowiańskiej 17. Celem realizacji zadania jest wymiana instalacji wentylacyjnej oraz polepszenie warunków sanitarnych w łaźni przy ul. Katedralnej 7, instalacji grzewczej i elektrycznej w jadłodajni przy ul. Słowiańskiej 17 oraz wykonanie innych niezbędnych prac polepszających warunki korzystania i przebywania osób korzystających w obu lokalizacjach. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2016.

Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Przygotowanie wigilii dla najuboższych mieszkańców Wrocławia – 2016. Celem zadania jest przeciwdziałanie zjawisku niedostatku oraz przyczynienie się do eliminacji poczucia osamotnienia i wykluczenia, poprzez stworzenie możliwości uczestniczenia w świątecznym spotkaniu wigilijnym osobom bezdomnym przebywającym na terenie Wrocławia oraz ubogim mieszkańcom Wrocławia. Termin składania ofert do dnia 25 listopada 2016. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.

Konkursy Ministerialne

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. Ogłoszone konkursy:

 • Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Oferty należy składać do 18 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999981.html

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Celem programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służące ich aktywizacji intelektualnej i społecznej, poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań, pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999803.html.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne programy. Ogłoszone programy:

 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Czasopisma
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 • Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
 • Partnerstwo dla książki
 • Nowowiejski 2017
 • Conrad 2017
 • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
 • Edukacja kulturalna
 • Rozwój sektorów kreatywnych

Oferty można składać do 30 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1999786.html.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił kolejne programy na rok 2017. Ogłoszone konkursy:

 • Muzyka
 • Teatr i taniec
 • Sztuki wizualne
 • Film
 • Edukacja artystyczna
 • Zamówienia kompozytorskie
 • Literatura
 • Promocja czytelnictwa
 • Wspieranie działań muzealnych
 • Kultura ludowa i tradycyjna
 • Ochrona zabytków archeologicznych
 • Infrastruktura kultury
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 • Kultura dostępna

Najbliższy termin składania ofert mija 30 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996766.html.

Programy UE

Nagrody W Dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego. Przyznawana każdego roku nagroda wyróżnia godne naśladowania inicjatywy i umiejętności w zakresie konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego. Nagroda jest formą publicznego uznania dla osób i/lub organizacji działających w obszarze konserwacji i podnoszenia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, archeologii, krajobrazu kulturowego). Nagroda Unii Europejskiej w dziedzinie dziedzictwa kulturowego została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. jako element realizacji programu Kultura 2000. Europa Nostra, paneuropejska federacja na rzecz dziedzictwa kulturowego, została ustanowiona organizacją odpowiedzialną za wdrażanie tego programu.

Szczegóły: http://www.eurodesk.pl/granty/.

Erasmus+ programy:

 • Wolontariat Europejski
 • Rozwój Polityki Młodzieżowej
 • Współpraca Na Rzecz Innowacji I Wymiany Dobrych Praktyk – Międzynarodowe Inicjatywy Młodzieżowe
 • Współpraca Na Rzecz Innowacji I Wymiany Dobrych Praktyk – Partnerstwa Strategiczne
 • Wymiany Młodzieżowe

Termin składania wniosków 4 października. Szczegóły: http://erasmusplus.org.pl/.

Inni Grantodawcy

Eko Odkrywcy już po raz czwarty. Wystartowała czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Odkrywcy, którego celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematem ochrony środowiska naturalnego. Na zwycięzców czekają granty pieniężne z przeznaczeniem na realizację zgłoszonych projektów ekologicznych. Motywem przewodnim tegorocznego konkursu jest zastosowanie technologii w nauce przyrody i ochronie środowiska. Prace konkursowe można zgłaszać do 9 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1988924.html.

Konkurs PFRON: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie
o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych: „Gotowi do pracy – włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy”. Oferty należy składać 14 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996684.html.

Konkurs PFRON: „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Oferty należy składać od 24 października 2016 r. do 18 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996397.html.

Rusza konkurs grantowy IKEA na najlepsze lokalne projekty społeczne. IKEA po raz kolejny daje szansę uczniom zaangażowanym w działania na rzecz lokalnej społeczności. W konkursie grantowym, w ramach programu „Na Rodzinę Można Liczyć”, firma wesprze realizację najciekawszych projektów społecznych. Stypendyści IKEA mogą zgłaszać swoje pomysły do 20 listopada. Autorzy najlepszych otrzymają dofinansowanie na ich przeprowadzenie. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2000388.html.

Kreatywna Europa: Nabór w obszarze Sieci Europejskie. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – komponent Kultura – do obszaru grantowego Sieci Europejskie. Sieci Europejskie to obszar grantowy, który wspiera finansowo projekty realizowane przez europejskie sieci współpracy kulturalnej, których celami są:

 • nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji,
 • umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej,
 • zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej, aby żeby uniknąć wykonywania tych samych działań.

Termin składania wniosków upływa 25 listopada 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1996575.html.

Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa 2017. Wnioski w I naborze można składać
do 30 listopada 2016 r., niebawem na stronie EBOI zostanie uruchomiony formularz wniosku. Zachęcamy
do zapoznania się z tegorocznym regulaminem Programu oraz wnioskiem wzorcowym. W konkursie o dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego. Minimalna kwota dofinansowania,
na którą można składać wnioski to 10 000 zł, maksymalna kwota dofinansowania to 40 000 zł. Źródło oraz szczegóły: http://wolontariat.nid.pl/.

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej. Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Dofinansowane działania:

 1. współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje)
 2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)
 3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)
 4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
 5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odległości 50 km od granicy)
 6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)

Terminy składania wniosków: 1 grudnia. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.

Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych. W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci. Terminy składania wniosków: 10 grudnia 2016 r. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/granty/program-pajacyk.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znajdź finansowanie:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/.

Fundacje Bankowe

Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE Bank pod adresem: http://brebank.pl.

Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest
w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań
w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym
i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów
i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. Więcej.

Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana w celu: prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania
i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; wspierania
i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem; wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym. Więcej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.