Pomoc dla firm i pracowników zagrożonych zwolnieniem

0
598
Miedziak.info.pl Projekt Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy - laboratorium pracownik

Minimum 520 pracowników dolnośląskich firm, którym nie wiedzie się najlepiej może liczyć na pomoc. We wtorek, 23 sierpnia podpisana została umowa pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej na realizację projektu „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”. A ten będzie realizowany do sierpnia 2018 r. w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych. Projekt o wartości 12,15 mln zł realizowany będzie przez DAWG w partnerstwie z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego, Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG oraz Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG.

 Dzięki udziałowi licznych partnerów projektem zostanie objęty cały obszar województwa dolnośląskiego. Pomoc zostanie skierowana do pracodawców przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Działaniami objętych zostanie co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt zakłada wsparcie w ramach tzw. działań outplacementowych, które obejmują kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. Zanim to nastąpi zostanie opracowana ścieżka rozwoju. Po określeniu planu działania uczestnicy będą mogli skorzystać z doradztwa psychologicznego, szkoleń i staży zawodowych, studiów podyplomowych, doradztwa i wsparcia finansowego w zakresie podejmowania działalności gospodarczej i dodatku relokacyjnego.

Finalne założenia projektu:

 • podjęcie zatrudnienia przez min. 390 osób,
 • aktywizacja zawodowa poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej przez min. 208 osób,
 • uzyskanie nowych kompetencji zawodowych przez min. 160 osób,
 • przygotowanie zawodowe przez min. 120 osób.

Projekt „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

Realizowany jest w partnerstwie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych”. Potencjalni uczestnicy projektu to osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem oraz zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Formy wsparcia oferowane w projekcie:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia), polegające m.in. na pomocy w poszukiwaniu sposobów rozwiązania przyczyn pozostawania bez zatrudnienia
 2. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej  połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowej
  • maksymalna kwota dotacji: 23 tys. zł.
  • wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% udzielonej dotacji
  • ograniczenia dotyczące grupy docelowej – o wsparcie może ubiegać się osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków: jest osobą z niepełnosprawnością, jest osobą powyżej 50. roku życia, jest kobietą, jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach, jest osobą poniżej 30. roku życia oraz nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
  • obowiązkowy udział w części doradczo-szkoleniowej
 3. Szkolenia zawodowe
  • tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
  • możliwość sfinansowania n/w kosztów:
   • organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
   • egzaminów
   • niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych
   • przejazdu na szkolenia
   • zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
   • osobom uczestniczącym w przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie
 4. Studia podyplomowe
  • możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł.
  • podjęte studia podyplomowe mogą być maksymalnie dwuletnie
  • wymagany wkład własny – w wysokości 10% wartości dofinansowania studiów podyplomowych
 5. Staże zawodowe
  • minimalny czas trwania stażu: 3 miesiące, maksymalny: 12 miesięcy
  • osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
  • istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł./ osobę
  • istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty 
 6. Poradnictwo psychologiczne, mające na celu udzielenie pomocy uczestnikom projektu mającym trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy
 7. Dodatek relokacyjny na rzecz mobilności geograficznej
  • wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania
  • kwota dodatku relokacyjnego w kwocie 7 tys. zł/ osobę
 8. Warunki otrzymania dodatku relokacyjnego:
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km
  • osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową lub wykonywała działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.