Gmina Głogów przyjmuje oferty w ramach programu rewitalizacji

0
567
Gmina Wiejska Głogów

Wójt Gminy Wiejskiej Głogów zachęca do składania ofert na rewitalizację terenów gminnych. Projekty mają obejmować działania inwestycyjne i aktywizacyjne, służące rozwiązywaniu problemów społecznych. W dokumentach związanych z projektem, określających warunki składania ofert, zaleca się przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Joanna Gniewosz, informuje o możliwości składania ofert na rewitalizację terenów gminnych. Zadania realizowane będą w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Głogów na lata 2016-2026. Wymagany termin realizacji zamówienia to 30 października 2016 r. Dokumentacja związana z realizacją projektu zaleca przed podjęciem działań przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji ma służyć dokonaniu zmian i odnowy zdegradowanych obszarów Gminy Głogów. Dokument dotyczący rewitalizacji powinien uwzględniać: problemy społeczne, gospodarcze, stan środowiska czy dostęp do infrastruktury. Składając ofertę rewitalizacji powinno się mieć na uwadze wyprowadzenie danego obszaru gminy z sytuacji kryzysowej.

Gminny Program Rewitalizacji musi uwzględniać między innymi: diagnozę obszaru rewitalizacji, uwzględniającą negatywne zjawiska i potencjał obszaru; opis powiązań GPR z dokumentami strategicznymi gminy; opis wizji dotyczącej stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji; cele i kierunki działań; opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym; mechanizmy integrowania działań; szacunkowe koszty rewitalizacji ze wskazaniem środków finansowych ze źródeł prywatnych i publicznych; opis struktury zarządzania realizacją GPR; system monitorowania i oceny GPR; wskazanie sposobu realizacji programu rewitalizacji.

Wykonawca zadania będzie zobowiązany do opracowania i przedstawienia szczegółowego harmonogramu realizacji zadania. Musi tego dokonać w terminie 7 dni od podpisania umowy. Jeżeli koniecznym będzie przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania zadania na środowisko, taką ocenę również będzie należało przedstawić do oceny gminie. Koniecznym elementem będzie także prezentacja założeń i celów GPR wraz z gotowym dokumentem na posiedzeniu Komisji oraz podczas Sesji Rady Gminy.

Przed przystąpieniem do opracowania gminnego programu rewitalizacji wykonawca będzie musiał przeprowadzić analizę wszystkich środowisk z udziałem jak największej liczby mieszkańców. Aby dotrzeć do mieszkańców i poznać ich potrzeby oraz oczekiwania, istotnym jest powołanie zespołu ds. rewitalizacji, wykonanie badań środowiskowych, badań terenowych, a także przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Wszelkie działania muszą być zgodne z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku i wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Dokument musi być też zgodny z aktualnymi dokumentami unijnymi, krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz lokalnymi, o charakterze strategicznym, dotyczącymi Gminy Głogów.

Szczegółowe informacje dotyczące wytycznych względem składania ofert znajdują się na stronie internetowej: www.ugglogow.com.pl.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.