Gmina Kotla rozpoczęła konsultacje społeczne

0
525
Miedziak.info.pl - TutajGLOGOW.pl - Gmina Kotla Powiat Głogowski

W Gminie Kotla rozpoczęły się konsultacje społeczne. Gmina udostępniła do wglądu dokument z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026. Dokument określa plany związane z rozwojem gminy, a mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi.

W Gminie Kotla rozpoczęły się konsultacje społeczne w związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Kotla na lata 2016-2026. Konsultacje potrwają do 11 marca, do godziny 14.00. Mieszkańcy mogą się zaangażować w tworzenie dokumentu poprzez zgłoszenie swoich opinii i uwag.

Opracowana Strategia Rozwoju Gminy Kotla jest koncepcją systemowego działania, określającą cele rozwoju gminy w różnych kierunkach. Ma zapewnić wspólnocie samorządowej konkurencyjność i atrakcyjność na tle powiatu głogowskiego i województwa dolnośląskiego. Mieszkańcom natomiast ma zagwarantować optymalne warunki do życia. Prawidłowo sporządzony dokument jest później podstawą do opracowywania innych, istotnych z punktu widzenia samorządu, dokumentów strategicznych. Na jego podstawie tworzy się: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wieloletnie plany inwestycyjne i finansowe, lokalne programy rewitalizacji, plany ochrony środowiska, rozwoju transportu, mieszkalnictwa, oświaty i promocji. Sporządzenie Strategii jest też ważne w kontekście ubiegania się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym środki unijne, dla Gminy Kotla.

Dokument, który udostępniono w ramach konsultacji składa się z dwóch części: analizy diagnozy stanu istniejącego, na podstawie wniosków z wcześniejszych konsultacji społecznych oraz strategicznego planu rozwoju gminy.

Strategia rozwoju zakłada, że w przyszłości gmina ma być gminą świadczącą wysoką jakość życia, zapewniającą mieszkańcom dogodne warunki rozwoju wspólnoty samorządowej i oferty rekreacji. Wyznacza także cele, kierunkujące działania związane z rozwojem gminy. Jednym z celów jest wzmocnienie działań społeczności lokalnej.  W Gminie Kotla działa wiele organizacji pozarządowych, potrzebujących stałego wsparcia. Poprzez takie działania mieszkańcy gminy angażują się w jej rozwój i się z nią utożsamiają. Strategia określa także plany związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej, modernizacją oczyszczalni ścieków i poprawą stanu gminnych dróg. Uwzględnia także działania skłaniające mieszkańców Gminy Kotla do źródeł ciepła na bardziej wydajne i ekologiczne.

Więcej szczegółów na temat założeń Strategii znajduje się w udostępnionym od 20 lutego br. dokumencie. Można się z nim zapoznać odwiedzając stronę gminy: www.kotla.pl.

Konsultacje społeczne w Gminie Kotla przeprowadzane są w formie zgłaszania uwag i opinii drogą e-mailową na adres gmina@kotla.pl bądź na piśmie, które złożyć można w sekretariacie Urzędu Gminy Kotla lub wysłać drogą pocztową.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.