Oddział przedszkolny w każdej legnickiej szkole podstawowej

0
502

Najkrótsza w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej w Legnicy miała miejsce 29 lutego. Trwała ok. 50 minut, ale radni przyjęli 13 uchwał, w tym dotyczącą oddziałów przedszkolnych we wszystkich podstawówkach.

Uchwały dotyczyły m.in. gospodarki odpadami, organizacji i struktury miejskich placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, nazewnictwa ulic oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Grupa radnych: Zbigniew Bytnar (PiS), Wacław Szetelnicki (PiS), Jacek Kiełb (PO). Piotr Żabicki (PO) i Benedykt Ksiądzyna przygotowali projekty dwóch uchwał dotyczących zmian w gminnych zasadach gospodarki odpadami komunalnymi. To uchwała o zmianie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Legnica oraz w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają tam odpady komunalne. Obie dotyczą wyłączenia wyższych uczelni, w tym PWSZ im. Witelona, z systemu organizowanego przez miasto odbioru odpadów. Problem w tym, że podobnych wyłączeń mogłyby domagać się także inne podmioty, w których nieruchomościach nikt nie mieszka, ale produkuje się tam odpady, jak np. w sklepach. Mimo, że zgłoszone projekty zmian w uchwałach miały negatywne opinie sanepidu i prawników Urzędu Miasta, zostały przez radnych uchwalone dziesięcioma i dwunastoma głosami. Ich zgodność z przepisami sprawdzą służby nadzoru prawnego wojewody.

Oddziały przedszkolne w każdej podstawówce

Rada przyjęła jednomyślnie uchwałę, zgodnie z którą od września 2016 roku we wszystkich jedenastu szkołach podstawowych Legnicy działać będą oddziały przedszkolne. Wcześniej istniały one w siedmiu szkołach. Intencją tej zmiany jest zapewnienie miejsc w oddziałach przedszkolnych dzieciom 6-letnim, których rodzice nie poślą od 1 września do pierwszych klas podstawówek.

Podczas sesji jednomyślnie wprowadzono zmiany do statutów czterech legnickich żłobków. Wprowadzono zasadę, że dziecko przyjęte do żłobka, które bez usprawiedliwienia ze strony rodziców nie uczęszcza przez pierwszy miesiąc (wrzesień) na zajęcia, może być skreślone z listy przyjętych.

Również jednogłośnie przyjęto uchwały nadające nazwy ulicom w mieście. Imię Jana Brzechwy nosić będzie droga wewnętrzna, biegnąca między ulicami Bolesława Leśmiana i Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Natomiast Nektarowa, to nazwa drogi wewnętrznej położonej od ul. Rolniczej w kierunku północno-zachodnim.

Przyjęto też uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu położonego przy ul. Bielańskiej, co umożliwi inwestorowi rozbudowę obiektu hotelowego. Z kolei plan dla rejonu ulic Asnyka, Złotoryjskiej i Kilińskiego oprócz budownictwa mieszkaniowego uwzględni budowę obiektów o funkcji usługowej.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.