Punkt konsultacyjny dla uzależnionych w Głogowie

0
536
MONAR logo

W Głogowie zaczął działać punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy specjalistów. Projekt powstał przy współpracy stowarzyszenia MONAR i głogowskiego Miejskiego Centrum Wsparcia Rodziny.

Na terenie Głogowa powstał punkt konsultacyjny dla osób zmagających się z problemem uzależnienia. Działa on przy głogowskiej Izbie wytrzeźwień. Z pomocy wykwalifikowanych osób będą mogły skorzystać osoby bezpośrednio dotknięte problemem, a także ich bliscy. Z konsultacji mogą skorzystać również bezdomni.

Projekt realizowany jest przez głogowskie Miejskie Centrum Wspierania Rodziny, przy współpracy stowarzyszenia MONAR. Mieszkańcy Głogowa z pomocy w ramach projektu będą mogli skorzystać w każdą środę i piątek.

MONAR jest stowarzyszeniem działającym na trzech obszarach: pomaga osobom uzależnionym, bezdomnym, a także zajmuje się profilaktyką zachowań ryzykownych w szerokim pojęciu. Działa na terenie całej Polski. Prowadzi ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, placówki dla bezdomnych i noclegownie. Z pomocy poradni działających w ramach stowarzyszenia korzystają uzależnieni i och bliscy.

Misją stowarzyszenia jest pomoc osobom potrzebującym, z poszanowaniem praw człowieka. Cele jakie są realizowane to: ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie działań z zakresu pomocy społecznej, uwzględniających pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin, wspomaganie mniejszości oraz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bądź zagrożonych bezrobociem, upowszechnianie i ochrona praw kobiet, praw dziecka i praw mężczyzn, wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, wychowania i kultury; promocja kultury fizycznej i sportu; przeciwdziałanie patologiom społecznym; podejmowanie inicjatyw służących integracji europejskiej; promocja i organizacja wolontariatu.

Ponad 50 placówek stowarzyszenia posiada uprawnienia do prowadzenia terapii i rehabilitacji osób z problemem narkotykowym. Niektóre placówki posiadają uprawnienia do prowadzenia stażów klinicznych. Wielu pracowników MONAR-u ma uprawnienia stosowne do prowadzenia szkoleń z zakresu HIV/AIDS, a także programów terapeutycznych i profilaktycznych. W placówkach pracują osoby z uprawnieniami specjalisty lub instruktora terapii uzależnień. Prowadzone są szkolenia, seminaria i warsztaty z zakresu: terapii i rehabilitacji osób uzależnionych; profilaktyki uzależnień; redukcji szkód; readaptacji społecznej i zawodowej.

Z wiedzy przekazywanej przez członków stowarzyszenia MONAR korzystają pedagodzy szkolni, policjanci i strażnicy miejscy, lekarze, pielęgniarki, wychowawcy kolonijni, a także specjaliści innych organizacji pracujący z osobami uzależnionymi na terenie kraju i za granicą.

Ze wsparcia tego korzystają też pracownicy głogowskiego MCWR. Informacji na temat konsultacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 76 853 38 32.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.