Aktualizacja wartości księgowej aktywów wydobywczych KGHM

0
371
KGHM logo

Dla KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczyna się trudny rok. Giełdowa kapitalizacja spółki spadła, do czego przyczyniły się niskie notowania surowców. Koniecznym stało się księgowe przeszacowanie niektórych aktywów. Prezes Krzysztof Skóra twierdzi, że mimo wszystko spółka pozostaje w stabilnej sytuacji finansowej.

W świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymagane było przeprowadzenie w spółce testów na utratę wartości bilansowej aktywów. Przyczyniły się do tego utrzymujące się na międzynarodowych rynkach niskie ceny surowców. Jeśli przyjąć, że otoczenie makroekonomiczne w 2015 roku kształtowałoby się analogicznie jak w 2014 roku, wyniki testów nie wskazywałyby na konieczność dokonania odpisów. Odpis, który zostanie wykonany, nie wpłynie jednak na płynność, warunki umów kredytowych i stabilną pozycję KGHM, gdyż ma on charakter niepieniężny.

Tego rodzaju odpisy są w branży wydobywczej zjawiskiem naturalnym. W ostatnim czasie wiele innych firm z branży wydobywczej dokonywało odpisy z tytułu utraty wartości aktywów. Okres funkcjonowania kopalni mierzony jest w dziesiątkach lat i rozciąga się zwykle na kilka cykli koniunkturalnych. Wahania cen, które występują w tym czasie, w istotny sposób wpływają na wycenę rynkową, jednak pokazują obraz firmy tylko w określonym momencie.

O kondycji spółki wydobywczej i jej realnej wartości świadczy przede wszystkim konkurencyjność kosztowa na tle grupy porównawczej, wykorzystywane i rozwijane nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz portfel nowych projektów, gdyż to one świadczą o potencjale generowania zysków operacyjnych i wartości dla akcjonariuszy. Wierzę, że w długim terminie aktywa KGHM zrealizują zakładane zwroty z inwestycji – mówi Krzysztof Skóra, nowy Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Skutkiem wypełnienia przez KGHM obowiązków związanych z testami na utratę wartości będzie obniżenie wyniku jednostkowego spółki KGHM Polska Miedź S.A. za 2015 r. o 1 052 mln zł.

W sprawozdaniu skonsolidowanym łączny wpływ omawianych testów na utratę wartości w Grupie kapitałowej wyniósł 3 320 mln zł. netto. Dotyczył on zagranicznych aktywów Grupy: kopalni Sierra Gorda, w której KGHM ma 55 procent udziałów, zakładów zlokalizowanych w kanadyjskim rejonie Sudbury, jak również kopalni Robinson i Franke. Wspomniane testy zostały też przeprowadzone dla krajowych aktywów produkcyjnych, ale nie wykazały one konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość.

Czynnikiem, który korzystnie wpływa na wycenę polskich aktywów jest znaczne osłabienie złotego względem dolara amerykańskiego. KGHM jako spółka wydobywcza, działająca na międzynarodowych rynkach surowcowych, nie ma wpływu na kształtowanie się globalnych cen miedzi, srebra czy molibdenu.

Naszą odpowiedzią na spadek cen produkowanych przez nas surowców są konsekwentne działania po stronie kosztowej i elastyczne podejście do planów inwestycyjnych. Spółka jest w stabilnej sytuacji finansowej gwarantującej w obecnych warunkach prowadzenie działalności podstawowej oraz rozwojowej w perspektywie długoterminowej – dodaje Krzysztof Skóra, Prezes KGHM.

Ostateczne wyniki testów przedstawione zostaną w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok. Zostanie ono opublikowane w dniu 17 marca bieżącego roku.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.