Kolejne pieniądze na aktywiazację

0
372
zdjęcie Arch.-2013-07-14-swiatowy-dzien-przedsiebiorczosci@Powiatowy-Urzad-Pracy@Glogow

Powiatowy Urząd Pracy ma pieniądze na szkolenia dla 70 osób bezrobotnych. Kursy mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych zwłaszcza osobom do 25 roku życia. Jest jednak kilka warunków.

W projekcie„Pogoda na pracę”, założono sfinansowanie kosztów szkolenia 70 osobom bezrobotnym, w szczególności osobom w wieku do 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy nie dłużej jak 4 miesiące, nieuczących się oraz które nie brały w ostatnich 4 tygodniach udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych – tzw. „młodzież „NEET”.

„Skierowanie na szkolenie można uzyskać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonym przez osobę bezrobotną. Szkolenia organizowane są pod uprawdopodobnienie podjęcia pracy” – informuje Damian Piątek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie.

Szkolenie musi zakończyć się wydaniem oprócz zaświadczenia również dokumentu stwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, np. książka spawacza, prawo jazdy. Osoba ubiegająca się o odbycie szkolenia musi uprawdopodobnić podjęcie pracy po ukończeniu szkolenia. Musi także uzasadnić celowość i zasadność skierowania na szkolenie. Ponadto skierowanie na szkolenie powinno być zaplanowana w Indywidualnym Planie Działania.

Osobie odbywającej szkolenie przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, tj. ok. tysiąca złotych brutto za pełny miesiąc, pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Projekt „Pogoda na pracę” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.