Jest już droga łącząca Piastów z os. Nosocice

0
569
2013-10-29-droga-laczaca-osiedle-piastow-z-osiedlem-Nosocice@Glogow-01-

Zakończyły się kolejne prace w ramach programu “Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta”. Do użytku oddana została droga łącząca Osiedle Piastów Śląskich z os. Nosocice. Zakończono także budowę łącznika pieszo-rowerowego łączącego ul. H. Głogowskiego z ul. B. Śmiałego.

Zakończono budowę nowej drogi łączącej osiedle Piastów Śląskich z os. Nosocice. Inwestycja objęła budowę drogi na odcinku ul. Henryka Głogowskiego do ul. Żarkowskiej. Droga została wykonana do przejazdu kolejowego. Wartość zadania to blisko 1,5 mln zł.
Odcinek od przejazdu do skrzyżowania z ul. Żarkowską ma zostać oddany w przyszłym roku.

W ramach tego samego zadania, wykonano także łącznik pieszo-rowerowy łączący ul. H. Głogowskiego z ul. B. Śmiałego.

2013-10-29-droga-laczaca-osiedle-piastow-z-osiedlem-Nosocice@Glogow-01-

Zadanie jest realizowane w ramach programu “Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta”. Celem projektu jest poprawa stanu środowiska w Aglomeracji Głogów poprzez podłączenie do zbiorowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków mieszkańców osiedli w południowo-wschodniej części Głogowa oraz modernizację sieci kanalizacyjnych na przewidzianym do rewitalizacji osiedlu Żarków i na ul. Grodzkiej na terenie Starego Miasta w Głogowie.

Tereny objęte projektem to:

– osiedla: Widziszów, Krzepów, Nosocice

– tereny byłej Famaby

– osiedle Żarków

– ul. Grodzka

Osiedla Widziszów, Krzepów, Nosocice mają charakter wiejski. Domy nie posiadają kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na terenach posesji. Dotyczy to również obiektów użyteczności publicznej m.in.: szkoły podstawowej, przychodni lekarskiej, przedszkola, restauracji. Znaczna część powstających na terenie analizowanych osiedli ścieków przedostaje się nielegalnie do rowów melioracyjnych. W przeważającej części zbiorniki te są nieszczelne, w związku z czym dochodzi do zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych.

Sieć kanalizacyjna na terenie po byłym zakładzie Famaba jest wyeksploatowany i w złym stanie technicznym, ścieki sanitarne z tego terenu są pompowane do miejskiego systemu kanalizacji ogólnospławnej. Urządzenia do pompowania ścieków z tego terenu są w złym stanie technicznym i nie nadają się do dalszej eksploatacji.

Osiedle Żarków oraz Stare Miasto posiadają przedwojenną infrastrukturę sanitarną, której głównym problemem jest nieszczelność kanalizacji. Nieszczelna kanalizacja powoduje infiltrację wód gruntowych do kanalizacji. Wtórnym skutkiem tego zjawiska jest zapadanie się jezdni. Ciągłe naprawy punktowe powodują rosnące koszt.

Koszta realizacji całego projektu to prawie 48 mln zł z czego ponad 23 mln jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt będzie realizowany do 2014 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.