Rozmawiali o współpracy

0
474

Przedstawiciele głogowskich organizacji pozarządowych spotkali się z przedstawicielami samorządu gminnego aby skonsultować program współpracy Gminy Miejskiej z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014. Spośród ponad 50 organizacji działających w Głogowie, na spotkanie przyszli przedstawiciele zaledwie 15. Jedną z propozycji jest utworzenie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wczoraj, 27 września, w głogowskim Ratuszu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej Gminy Miejskiej Głogów z organizacjami pozarządowymi. Celem spotkania była konsultacja programu “Współpracy Gminy Miejskiej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Na konsultacje zaproszone zostały wszystkie organizacje działające na terenie Głogowa, których jest ponad 50. Niestety tylko reprezentanci 15 stowarzyszeń i organizacji przybyło na wczorajsze spotkanie.

Program zakłada różne formy współpracy, m.in.wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, regularne konsultacje, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, realizacja wspólnych projektów, współorganizowanie wspólnych szkoleń i konferencji.

Wśród zadań priorytetowych w programie zapisane są działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu, zadania z zakresu wspierania rodziny i rodzicielstwa, zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia, wspieranie działalności charytatywnej oraz promowanie wolontariatu, a także rozwój i wspieranie kultury.

Przedstawiciele organizacji zgłaszali swoje propozycje zmian w proponowanym przez gminę programie. Najwięcej wniosków złożyła Anna Lechowska ze Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży Szansa. Wnioskowała m.in. o to, aby włączyć do programu zadania  dotyczące aktywności obywatelskiej i wspierania trzeciego sektora jako zadania priorytetowe.

Rok 2014 został ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych za Rok Rodziny, w związku z tym Anna Lechowska wnioskowała, aby zwiększyć zakres zadań dotyczących wspierania rodziny i rodzicielstwa. Kolejnym wnioskiem zaproponowanym przez członków stowarzyszenia Szansa jest stworzenie jasnych i konkretnych kryteriów oceny wniosków składanych przez organizacje.

Podczas spotkania pojawił się pomysł utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Przedstawiciele organizacji zamierzają złożyć wniosek do prezydenta w tej sprawie. Innym ciekawym pomysłem jest propozycja, która zakłada powiększenie grona osób, którzy mieliby dostawać nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury. Obecnie nagrody te otrzymują tylko pracownicy MOK-u i Muzeum. Przedstawiciele organizacji chcą aby wszyscy, którzy działają na rzecz kultury taką nagrodę otrzymywali.

Wszystkie wnioski zostaną przekazane do Prezydenta. Program zostanie przyjęty w formie uchwały na sesji Rady Miasta.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.