Do końca lipca można składać wnioski na stypendium “Sprawny uczeń”

0
431
Arch-2013-07-07-moja-przyszlosc-w-moich-rekach@glogowskich-szkolach01

Od tygodnia (od 28 czerwca) trwają wakacje. To oznacza, że przed uczniami dwa miesiące upragnionego i zasłużonego odpoczynku. Jednak już teraz można pomyśleć o następnym roku szkolnym i ubiegać się o stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń”. Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2013 roku.

W roku szkolnym 2013/2014 (rozpoczynającym się 1 września 2013 roku) po raz trzeci przyznane zostaną stypendia. Pomoc zostanie przyznana w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym pod nazwą “Sprawny uczeń\”. Stypendia przysługują uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację. Stypendium nie przysługuje: dzieciom z klas zerowych, uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymają inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych – w łącznej kwocie przekraczającej 1.120 złotych, czyli razem ze stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń\” przekroczyłyby kwotę – 2.120 złotych oraz uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. – Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń” należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie będzie uznane. Dziecko musi także pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych oraz zamieszkiwać na obszarze województwa dolnośląskiego. Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 456 złotych – mówi Bartłomiej Adamczak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie. Stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń może zostać wykorzystane na zakup podręczników ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie), koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament). Pomoc może zostać także wykorzystana na kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia), wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie, (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie) oraz dojazdy do szkoły. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2013 roku do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do urzędu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.