Do końca lipca można składać wnioski na stypendium “Sprawny uczeń”

0
325
Arch-2013-07-07-moja-przyszlosc-w-moich-rekach@glogowskich-szkolach01

Od tygodnia (od 28 czerwca) trwają wakacje. To oznacza, że przed uczniami dwa miesiące upragnionego i zasłużonego odpoczynku. Jednak już teraz można pomyśleć o następnym roku szkolnym i ubiegać się o stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń”. Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół policealnych z terenu Dolnego Śląska. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2013 roku.

W roku szkolnym 2013/2014 (rozpoczynającym się 1 września 2013 roku) po raz trzeci przyznane zostaną stypendia. Pomoc zostanie przyznana w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym pod nazwą “Sprawny uczeń\”. Stypendia przysługują uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację. Stypendium nie przysługuje: dzieciom z klas zerowych, uczniom, którzy w roku szkolnym 2013/2014 otrzymają inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków publicznych – w łącznej kwocie przekraczającej 1.120 złotych, czyli razem ze stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń\” przekroczyłyby kwotę – 2.120 złotych oraz uczniom, którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. – Aby ubiegać się o stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń” należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub ważnie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy lub Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną nie będzie uznane. Dziecko musi także pobierać naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem szkół policealnych oraz zamieszkiwać na obszarze województwa dolnośląskiego. Dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może przekraczać kwoty 456 złotych – mówi Bartłomiej Adamczak, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie. Stypendium w ramach programu pod nazwą “Sprawny uczeń może zostać wykorzystane na zakup podręczników ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie), koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament). Pomoc może zostać także wykorzystana na kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, sfinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia), wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych, opłaty za naukę (czesne), zakwaterowanie, (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania, w tym również wyżywienie) oraz dojazdy do szkoły. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 7, pok. nr 208, I piętro. Wnioski przyjmowane są do 31 lipca 2013 roku do godz. 16.00. Decyduje data wpływu do urzędu.