Zachęcają do tworzenia spółdzielni socjalnych

0
617

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Legnicy, Forum Aktywności Lokalnej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat zakładania spółdzielni socjalnych. Spotkanie adresowane jest dla wszystkich mieszkańców z regionu legnickiego. Spotkanie odbędzie się 10 czerwca o godzinie 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie.

Spółdzielnia socjalna łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Celem spółdzielni socjalnych jest umożliwić jej członkom, którymi muszą być w 50 procentach osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego świadczenia pracy przez jej członków. Instytucja spółdzielni socjalnej została w Polsce wprowadzona Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii: bezrobotni, niepełnosprawni, uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia, chorzy psychicznie, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną, uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji. Spotkanie to adresowane jest zarówno do osób pracujących jak i niepracujących z regionu legnickiego w ramach projektu pod nazwą “Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej” ze środków EFS PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Oferta spotkania obejmuje: cykle edukacyjne z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej, szkolenia otwarte dostosowane do potrzeb oraz terenowe i stacjonarne punkty przedsiębiorczości społecznej – doradztwo z zakresu zakładania spółdzielni socjalnej. Spotkanie informacyjne na temat spółdzielni socjalnych odbędzie się 10 czerwca 2013 roku o godzinie 11.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Głogowie przy ulicy Piaskowej 1. Spotkanie odbędzie się w pokoju numer 23. Organizatorem jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Legnicy, Forum Aktywności Lokalnej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych z Wałbrzycha oraz Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.