Powołano nową Powiatową Radę Zatrudnienia

0
573

W lutym bieżącego roku miały miejsce ostatnie obrady Powiatowej Rady Zatrudnienia, która zakończyła swoją czteroletnią kadencje. Powiatowa Rada Zatrudnienia jest powoływana przez Starostę Powiatu Głogowskiego jako organ opiniująco – doradczy. Na ostatnim posiedzeniu Powiatowa Rada Zatrudnienia uchwaliła podział środków z funduszu pracy na rok 2013 roku. W ubiegły piątek (5 kwietnia) swoją kadencja rozpoczęła nowa Powiatowa Rada Zatrudnienia.

W ubiegły piątek (5 kwietnia) Starosta Powiatu Głogowskiego, Rafael Rokaszewicz powołał członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, która będzie obradować przez następne cztery lata. W skład nowej Powiatowej Rady Zatrudnienia weszli: Przedstawiciele terenowych struktur organizacji pracodawców – Bogdan Kowalczyk, Wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Federacji Pracodawców Polski Zachodniej, Krzysztof Czerwiński, Business Centre Club, Tadeusz Kolańczyk, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Głogowie, Antoni Kramarzewski, Dyrektor Pracowniczy KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Huta Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź S.A, Stanisław Gajda, Sekretarz Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej oraz przedstawiciele terenowych struktur organizacji związkowych – Jerzy Bartosik, Przewodniczący Zarządu Powiatowego Forum Związków Zawodowych,
Anna Chrzanowska- Kuzyk, Prezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Mirosław Kaszowski, Zagłębie Miedziowe NSZZ “Solidarność. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia weszli też przedstawiciele jednostki samorządu terytorialnego – Arkadiusz Juras, Radny Rady Powiatu Głogowskiego, Wioleta Maniara, Członek Zarządu Powiatu Głogowskiego, Jeremi Hołownia, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego, Mirosław Strzęciwilk, Sekretarz Gminy Miejskiej Głogów, Andrzej Krzemień, Wójt Gminy Głogów, Łukasz Horbatowski, Wójt Gminy Kotla, Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice, Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa, Danuta Radwan Sekretarz Gminy Pęcław, a także Grażyna Prusisz, wiceprzewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie, która jest przedstawicielką organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz Alicja Mochol – Kędziora, Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego, która jest przedstawicielką społeczno- zawodowej organizacji rolników.

Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania, oraz składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie. Powiatowa Rada Zatrudnienia ma także za zadanie ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia, delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej, co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy, czy opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.