Bezrobotni rozpoczną prace na terenie ościennych gmin

0
452

Śladem lat ubiegłych Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie zorganizuje na terenach gmin wiejskich Powiatu Głogowskiego roboty publiczne dla 16 osób (cztery osoby do Gminy Kotla i po trzy osoby do pozostałych gmin). Roboty publiczne zorganizowane zostaną w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Głogowie, Gminami, Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

Na podstawie zawartego porozumienia Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie zawrze z gminami ościennymi na terenie Powiatu Głogowskiego umowy, w ramach których zrefunduje koszty poniesione na wynagrodzenia w wysokości 1600 złotych plus składki na ubezpieczenie społeczne za każdą osobę bezrobotną, która będzie pracować przez okres 6 miesięcy. Planowany koszt programu z Funduszu Pracy to 180 tysięcy złotych.Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych będzie prowadził nadzór techniczny nad zadaniami realizowanymi w ramach programu oraz zrefunduje gminom koszty zakupu narzędzi niezbędnych do wykonywania prac w kwocie do 800 złotych za jednego pracownika. Prace w ramach programu pod nazwą “Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” realizowane będą na rzekach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych i rowach i obejmować będą proste roboty konserwacyjne, które polegać będą na wykaszaniu traw na wałach, na skarpach i w dnie cieku, ścinaniu krzewów wzdłuż koryt cieków, czyszczeniu koryt rzek, usuwaniu namułu, czyszczeniu przepustów na ciekach wodnych. Powiatowy Urząd Pracy będzie także realizować program pod nazwą “Drogi powiatowe na terenach gmin”. W ramach tego zadania Powiatowy Urząd Pracy w Głogowie skieruje do gmin: Kotla, Żukowice, Jerzmanowa, Wiejska Głogów 16 osób w ramach robót publicznych. W ramach programu wykonywane będą prace związane z uporządkowaniem terenów przydrożnych polegające na: usuwaniu mas piasku i ziemi zalegających na asfalcie dróg, pracach związanych z odwadnianiem dróg, usuwaniu połamanych gałęzi oraz czyszczeniu chodników znajdujących się wzdłuż dróg. Celem programu pod nazwą “Drogi powiatowe na terenach gmin” jest poprawa bezpieczeństwa, przy jednoczesnym wsparciu osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji. Na podstawie zawieranej z Powiatowym Urzędem Pracy umowy, gminy otrzymają zwrot ponoszonych kosztów na wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych w wysokości 1600 złotych plus składki na ubezpieczenie społeczne za każdą osobę bezrobotną przez okres 6 miesięcy. Planowany koszt programu z Funduszu Pracy to także 180 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.